Автоматика, информационна и управляваща техника - АИУТ

Обучението по специалността Автоматика, информационна и управляваща техника е организирано в три образователно-квалификационни степени: бакалавър, магистър и доктор.

В образователно-квалификационната степен бакалавър студентите при-добиват балансирана фундаментална и общоинженерна подготовка и обширни знания и умения в областта на автоматичното регулиране, компютърните системи за управление, съвременните средства за измерване и контрол, автоматизираното управление на електрозадвижванията и др. Обучението в областта на компютърната техника и информационните технологии се извършва през целия курс на следване, като хардуерната и софтуерната подготовка са умело съчетани. Придобитите по време на следването комплексни знания, умения и опит позволяват широкоспектърна професионална реализация на дипломиралите се бакалаври. Те могат да заемат ключови позиции или да ръководят екипи, осъществяващи изграждане, ремонт и експлоатация на автоматизирани системи за управление на технологичните процеси и административната дейност както в минно-добивните, обогатителните и геолого-проучвателните предприятия, така и във всички останали отрасли на икономиката. Могат успешно да работят в разнообразни инженерингови организации и фирми, осъществяващи проектиране, внедряване, сервиз и развитие на компютъризирани информационни и управляващи устройства и системи.

В образователно-квалификационната степен магистър завършилите бакалавърския курс се подготвят да извършват изследователска, проектантска, конструкторска, експертна и научно-приложна дейност в областта на автоматиката, информатиката и компютъризираните технологии при добива, транспортирането и преработването на енергийни и материални суровини. Включените в курса на обуче-ние дисциплини позволяват на завършилите магистри да работят в областта на авто-матизацията на производствените процеси, създаването и експлоатацията на компю-търни системи за технологично и стопанско управление, индустриалния мениджмънт, създаването и обслужването на бизнес-информационни системи, разработването и експлоатацията на системи за мониторинг на околната среда и очистване на замър-сени среди, разработването на специализиран софтуер, изграждането на компютърни мрежи и системи и др. Придобитите знания и умения са предпоставка за успешната им професионална реализация в научно-изследователски институти, висши и средни технически учебни заведения, държавни и местни управленчески институции, инже-нерингови организации и фирми.