Биотехнология - БТ

Обучението на бакалавърска степен има за цел да запознае студентите с разнообразни процеси, осъществявани от микроорганизми, растения и животни и/или от техни метаболитни продукти, залегнали в основата на технологии, представляващи голям икономически, социален и екологичен интерес. Особено внимание се отделя на биотехнологии, свързани с преработването на различни минерални суровини (извличане на цветни и благородни метали и редки елементи от руди, концентрати и минерални отпадъци; отстраняване на вредни примеси от кварцови пясъци, каолини, боксити, въглища; подобряване керамичните свойства на глинести минерали; стимулиране добива на нефт); пречистването на води и почви, замърсени с тежки и радиоактивни метали, арсен и токсични органични съединения; преработване на токсични и битови отпадъци; производство на биогаз; рекултивация на нарушени ландшафти и различни видове екосистеми; подобряване на почвеното плодородие и стимулиране на почвообразувателните процеси; биологично разнообразие и устойчиво развитие в природни и антропогенни екосистеми. Завършилите специал¬ността могат да намерят реализация като инженер-биотехнолози в минния и енергийния отрасъл, химичната и фармацевтичната промишленост, екологичната биотехнология, селското стопанство, опазването на околната среда и екотуризма.

Обучението на магистърска степен разширява и задълбочава знанията на студентите, като за това допринася и възможността за получаване на специализирана подготовка по някои от горепосочените проблеми посредством подходящ набор от избираеми дисциплини. Тя е предназначена също така за усъвършенстване и обога¬тяване както на теоретичните знания на студентите в областта на биотехнологията и техническите науки, така и на практическите умения на магистрите-биотехнолози, посредством което се гарантира подготовката на висококвалифицирани кадри за работа в научно-изследователската сфера. Завършилите тази специалност могат да се реализират като инженер-биотехнолози в различни отрасли на промишлеността (енергетика, геологопроучвателна и добивна дейност, химическа, хранително-вкусовата и фармацевтична промишленост), екологията и опазването на околната среда, селското стопанство, като експерти в държавни институции, неправителствени организации и търговски дружества с предмет на дейност в областта на биотехнологията и изследователи в областта на приложната биотехнология.