Управление на ресурси и производствени системи - УРПС

Специалност "Управление на ресурси и производствени системи" предлага обучение в образователно-квалификационна степен бакалавър по отговорната и привлекателна в съвременното високотехнологично и информационно общество професия - ИНЖЕНЕР-МЕНИДЖЪР. Създаването и е в резултат на нуждите на бизнеса от специалисти, притежаващи балансирана фундаментална подготовка, специализирани инженерни и практически ориентирани икономико-управленски знания. Специалността е базирана на дългогодишния успешен опит и традиции в обучението в университета по специалностите Индустриален мениджмънт и Стопанско управление, чиито кадри са с отличен прием и професионална реализация в частния и публичния сектор.

Обучаваните по специалността се подготвят за участие в екипи при решаване на въпроси относно:
- Реализирането на геолого-проучвателна, минно-добивна и преработвателна дейности в съответствие с конкретните условия за функциониране на бизнеса;
- Управлението на процесите за комплексно и дълбочинно оползотворяване на невъзстановимите природни ресурси и наличната техногенна суровинна база;
- Управление на опазването на околната среда в съответствие с концепцията за устойчиво развитие.
- Оперативното управление на фирмена дейност в и извън минния сектор. За придобиването на необходимите знания и умения се предлага съвременен учебен процес, включващ обучение в областта на природоматематически и информационни, минно-геоложки и инженерно-технологични, икономико-управленски и правни научни области. Неговата реализация протича в съвременна аудиторна среда и във водещи минни предприятия.
Завършилите образователно-квалификационната степен бакалавър по Управление на ресурси и производствени системи могат да продължат обучението си в образователно-квалификационна степен "магистър по управленски и стопански науки и да разширят и задълбочат знанията и уменията си, както и възможностите за професионална реализация.