Компютърни технологии в инженерната дейност - КТИД
В специалност Компютърни технологии в инженерната дейност се подготвят специалисти, способни да използват компютърни системи, да проектират, разработват и поддържат приложения на информационните технологии както в областта на минно-добивния, геоложкия и преработвателен бранш, така и във всички останали сфери на стопанската и административната дейност.
Включените в образователна-квалификационна степен бакалавър дисциплини дават възможност на студентите да придобият знания и умения по фундамен¬тални, общоинженерни и специализирани направления.
Студентите, завършващи специалност Компютърни технологии в инженерната дейност притежават балансирана подготовка в областта на информационните технологии, компютърния софтуер и хардуер. Това се постига чрез набор от дисциплини в областта на теорията на информационните системи, компютърните мрежи и комуникации, компютърните системи за автоматизация, операционните системи, процедурните и непроцедурни езици за програмиране, визуалното програмиране, микропроцесорната техника, компютърното моделиране, CAD и ГИС системи и др.
Особено внимание се отделя на подготовката на студентите по английски език, което им дава висока езикова култура и улеснява професионалната им реализация.
Завършилите специалността с квалификация Инженер по компютърни технологии могат да продължат своето образование в магистърска и докторска степен в университети в страната и чужбина и да се занимават с научна и преподавателска дейност.