Обогатяване и рециклиране на суровини - ОРС
Специалност "Обогатяване и рециклиране на суровини" подготвя висококвалифицирани инженери за професионална реализация в сферата на преработка на руди на черни, цветни, редки и благородни метали, въглища, индустриални минерали, строителни и скално-облицовъчни материали; управление, преработка и оползотворяване на твърди и течни индустриални и битови отпадъци.
Интердисциплинарната подготовка чрез класически и модерни методи и средства за обучение осигурява инженерно-технически познания за различните технологии при преработка на полезни изкопаеми и твърди горива, комплексни технологии за преработване, рециклиране и управление на алтернативни суровини - твърди битови и технологични отпадъци.
Водеща цел в обучението е постигането на максимално съчетаване на фундаментални и общоинженерни познания и практическа подготовка, както и придобиване на компетенции в научноизследователската и инженерна практика за преработване на минерални и техногенни суровини.
Катедра "Обогатяване и рециклиране на суровини" единствена в страната подготвя дипломирани инженери с практическо-приложни умения, като ръководни кадри за заводи, инсталации и съоръжения за преработка на твърди битови и промишлени отпадъци.
Катедрата разполага с модерно оборудвани лаборатории и зали за обучение. В процеса на обучение се осъществява студентски обмен със сродни специалности от водещи европейски университети. Провежданите учебни практики, допълват специфичната част на лабораторните упражнения и затвърждават професионалните знания и уменията на студентите, както и способността им за работа в екип. Важен аспект на обучението е формиране на знания и умения за изработване на проекти, за участие в научни форуми (конференции, симпозиуми, конгреси) и за самостоятелно научно изследване разработване на дипломна теза.

ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЯ
Инженерите, завършили специалност "Обогатяване и рециклиране на суровини, могат да работят в научно-изследователски, проектантски и консултантски организации като експерти при решаване на технологични, екологични проблеми, свързани с минната и преработвателната промишленост; да ръководят държавни, научни, бизнес организации, предприятия и фирми с предмет на дейност преработване на рудни и нерудни полезни изкопаеми, въглища, строителни и скално-облицовъчни материали, отпадъци от всички области на човешката дейност, генериране на нови продукти от отпадъци, пречистване на почви, въздух и води от различни замърсители.
Студентите завършили първата образователно-квалификационна степен получават диплома за "Бакалавър" по "Обогатяване и рециклиране на суровини. Втората образователно-квалификационна степен "Магистър" е по четири професионални квалификации:
- Управление на добива и преработката на комплексни руди
- Управление на добива и преработката на въглища, индустриални минерали и скали
- Пречистване на води
- Управление на отпадъци
Катедрата обучава в магистърска степен и завършили инженер-бакалаври и инженер-магистри от други специалности на висши учебни заведения, обучаващи специалисти в областта на "Технически науки", "Природни науки", "Математика и информатика" и др.
Завършилите двете образователни степени могат да продължат образованието си в образователн и научна степен "Доктор.