Разработване на полезни изкопаеми - РПИ

Подготвят се минни инженери - технолози, строители, проектанти, изследова-тели, мениджъри и преподаватели в областта на минното дело. Обучението в образователно-квалификационната степен "бакалавър" е с продължителност 8 семестъра.
През първите две години от следването, чрез изучаване на редица учебни дисциплини, студентите получават широка общотеоретична, хуманитарна, езикова и общоинженерна подготовка. Паралелно, чрез цикъл от геоложки и инженерногеоложки дисциплини, се придобиват знания за природната основа на минното дело и полезни-те изкопаеми. През третата и четвъртата година се изучават общоспециални и частично специализиращи минно-инженерни дисциплини, формиращи знанията и уме-нията на бакалавъра по разработване на полезни изкопаеми.
По време на обучението, наред с теоретичната подготовка, се осъществяват учебни и производствени практики.
На завършилите образователно квалификационната степен бакалавър" се оси¬гурява възможност за продължаване на образованието в магистърска степен по следните специалности:
- Подземно разработване на полезни изкопаеми;
- Добив на нерудни полезни изкопаеми;
- Техника и технологии на взривните работи;
- Минно строителство;
- Открито разработване на полезни изкопаеми.
Завършилите специалността могат да работят като технолози, проектанти и консултанти в минно-строителни и минно-добивни предприятия, както и в граждански обекти (метрополитен, тунели, откоси на терени, хранилища, хидротехнически съоръжения); в организации с контролни и разпоредителски функции (Инспекция по безопасност на труда, охрана на земните недра, охрана на околната среда, мониторинг и др.); в министерства, които отговарят за минното и гражданското строителство, както и в службите по гражданска защита на населението.
Успешната подготовка на завършилите тази специалност гарантира знания и умения за проектиране, организация, ръководство и контрол на всички дейности, свързани с безопасното, ефективно и екосъобразно разработване на цялата гама твърди полезни изкопаеми.