Програмиране в среда Интернет

Браузър(browser)

   Браузъра е клиента чрез, който потребителя се свързва към WEB сървъра. Браузъра и сървъра комуникират посредством протокола HTTP. Съвременните браузъри поддържат множество протоколи освен HTTP - FTP, Gopher, WAIS и др. Това позволява на потребителя да работи с огромно количество информация в Мрежата, без да напуска удобния интерфейс на браузъра. Повечето браузъри поддържат разширяване на техните възможности чрез плъгини.

Булева аритметика

   Булевата аритметика (създадена от Джорд Бул през 1845) се нарича прозволно можество от елементи a, b, c, ..., за които са определени две операции - събиране и умножение. Основните закони на булевата аритметика са :

  • комутативен - a+b = b+a; ab = ba;
  • асоциативен - (a+b)+c = a+(b+c); (ab)c = a(bc);
  • дистрибутивен - (a+b)c = ac+bc; ab+c = (a+c)(b+c)
  • отрицание на отрицанието - (-(-a)) = a
  • за 0 - a+0 = a; a 0 = 0; (-0) = 1;
  • за 1 - a+1 = 1; a 1 = a; (-1) = 0;
  • правило на де Морган - (-(a+b)) = (-a)(-b); (-(ab)) = (-a)+(-b)

Байтово компилиран код

   Байтово-компилирания код представлява междинно звено между машинния код и сорс кода. Java използва байт кода за работата на своята виртуална машина, който го транслира до код разбираем за компютъра. Това води до голяма преносимост на данните, но забавя значително изпълнението на програмата.