1. Среда за програмиране Borland Pascal v.7.0. Въвеждане и редактиране на програма. Компилиране. Използване на Help.

Една програма написана на езика Pascal не може веднага да се изпълни от компютъра. Както знаете процесорът на компютъра може да изпълнява само програми на неговия машинен език - така наречените изпълними програми. Това обикновено са файловете с разширение . EXE и . COM. Така че програмата написана на езика Pascal трябва да се преведе на машинен език. Преводът на програмата се извършва от друга програма наречена транслатор. 

След като програмистът напише програмата на езика Pascal, той я подава на транслатора, който по време на превода извършва проверка на правописа и граматиката на програмата. Ако намери грешки, издава съобщения за грешка и посочва, къде е грешката. Програмистът отстранява грешката и отново подава програмата към транслатора. Това продължава, докато програмистът отстрани всички правописни и граматически грешки от програмата и едва тогава тя се транслира на машинен език.

Транслаторите биват два вида: компилатори и интерпретатори. Компилаторите превеждат цялата програма на машинен език и за да се ползва по-нататък тази програма не са необходими нито компилатора, нито изходната програма на езика Pascal, нито програмиста. Интерпретаторът превежда програмата команда по команда, като след като се преведе една команда до няколко машинни команди, те веднага се изпълняват. При тях всъщност няма цяла изпълнима програма. Езикът Pascal е реализиран чрез компилатори.

Транслаторите са едни сложни програми и те се създават от специализирани софтуерни фирми. Компилатори за Pascal за компютри PC се създават главно от фирмата Borland. Тази фирма предлага не само компилатор, а цяла програмна система наречена среда за програмиране. Тази система непрекъснато се модифицира и така се получават отделните нейни версии - Turbo Pascal, Borland Pascal, Delphi.

Средата за програмиране Borland Pascal v.7 включва следните основни средства:

Компилаторът всъщност превежда програмата до един междинен език наречен обектен код - файл с разширение .OBJ. Ако той срещне правописна или граматична грешка, спира компилирането, издава съобщение за грешка и посочва реда, в който е грешката. 

Свързващият редактор превежда програмата от обектен код до изпълнима програма (обикновено с разширение .EXE), като я свързва с библиотеките от тези готови подпрограми, които се ползват в програмата. Освен това той свързва в едно цяло програма състояща се от няколко файла. По време на свързване също могат да се открият грешки. Например, ако сте сбъркали името на някоя библиотечна подпрограма. В такъв случай свързващият редактор издава съобщение за грешка при свързване и прекратява генерирането на изпълнимата програма.

 Текстовият редактор служи програмиста да въведе текста на програмата, да го съхрани във файл и да го отредактира. Този редактор е езиково-ориентиран и форматира отделните думи в програмата според тяхното място в граматиката на Pascal с различен цвят, удебеляване, наклоненост. Така, ако програмистът е достатъчно наблюдателен, може да открие правописни грешки в програмата си преди още да я компилира. Съхранените на диска файлове с програми на езика Pascal имат разширение .PAS. 

Библиотеките от готови подпрограми съдържат подпрограми, които най-често се използват, например, подпрограми за вход/изход, тригонометрични функции, подпрограми за изчертаване на графични примитиви - линия, дъга, правоъгълник и т. н. 

Анализаторът на програмата служи да подпомогне програмиста да открие логическите грешки в програмата. Help системата съдържа информация за средата за програмиране, за езика Pascal и за библиотеките от готови подпрограми.

Обикновено средата за програмиране се намира в папка \BP на някой от твърдите дискове (обикновено C:). Тя има две модификации: текстова - за стартиране в команден режим на MS Windows и прозоречна за стартиране в нормалния графичен режим на MS Windows. Стартирането на текстовата модификация става чрез BP.EXE от подпапка \BIN, а стартирането на прозоречната модификация става чрез BPW.EXE от същата подпапка. Удобно е да си направите шорткъти върху десктопа на тези два файла. Ето как изглежда графичната среда:

Когато се стартира BPW, се отваря прозорец, който има: меню, лента с бутони, един или няколко подчинени прозорци и статусна лента. Текстът на програмата се въвежда в подчинен прозорец, който преди съхраняване във файл има служебно име например noname00.pas. След съхраняване той получава името на файла.

Някои управляващи клавиши на текстовия редактор:

    Backspace - изтрива символа пред текстовия курсор;
   
Delete - изтрива символа след текстовия курсор;
   
Home - текстовият курсор скача в началото на реда;
   
End - текстовия курсор скача в края на реда;
   
Page Up - превърта програмата един прозорец нагоре;
   
Page Down - превърта програмата един прозорец надолу;
   
Insert - превключва редактора от режим на вмъкване (Insert в статусния ред) в режим на заместване (Overwrite в статусния ред) и обратно. В режим на вмъкване, когато въвеждате текст, текста надясно от курсора се изтласква надясно и с Enter се отваря нов празен ред. В режим на заместване новият текст замества стария текст;
   
Ctrl-Home - курсорът скача в началото на програмата;
   
Ctrl-End - курсорът скача в края на програмата;
   
Ctrl-Y - изтрива реда от програмата, в който се намира курсора.

Команди за редактиране на текста на програмата. Текстовият редактор ви дава възможност да копирате, преместите или изтриете част от текста на програмата. За тази цел вие първо трябва да маркирате този текст. Маркирането става или с влачене на мишката през текста, или чрез Shift и стрелките. Маркираният текст се оцветява в черно. 

Копиране на текст става по следния начин:

Преместването на текст става по следния начин: Изтриването на текст става по следния начин: Някои команди на менюто.

Команди на опция File:

    New - отваря нов подчинен прозорец за въвеждане на текст на програма в друг файл.
   
Open - зарежда файл с програма на Pascal от диск в нов подчинен прозорец. Първо се показва диалогова кутия, в която избирате устройство, папка и файл за зареждане.
   
Save  - съхранява програмата от текстовия редактор във файл на диск. При първото съхраняване на нова програма от вас се изисква да въведете име на файла. Името трябва да е на латиница до осем букви дълго без интервали в него. Няма нужда да пишете разширение, . PAS се добавя автоматично. При повторно съхраняване програмата се съхранява със старото си име на файл.
   
Save as - съхранява програмата под ново име. Трябва да въведете това ново име.
   
Save all - съхранява програмите от всички подчинени прозорци във файлове на диск.
   
Print - отпечатва текста на програма в активния подчинен прозорец.
   
Printer setup - задавате на кой принтер да се отпечатва.
   
Exit (Alt-F4) - излизате окончателно от Borland Pascal. Ако не сте съхранили последните промени в програмата, ще бъдете попитате дали да съхраните.

Команди на опция Run:

    Run (Ctrl-F9) - стартиране на заредената в Borland Pascal програма. Ако тя не е била компилирана или е била променена, първо се компилира и след това изпълнява. Изпълнението на програмата става в отделен прозорец. Тук е показана готова за компилиране и изпълнение програма за сума на две числа.

А тук е показан прозореца, в който се изпълнява тази компилирана и свързана програма.

    Parameters - задават се начални параметри на програмата, с който тя би трябвало да се стартира. Такива параметри се задават само, ако в програмата има код за тяхната обработка.

Команди на опция Compile:

    Сомpile (Alt-F9) - превежда програмата от активния подчинен прозорец само до обектен файл. Ако при компилация се открият правописни и граматични грешки в статусния ред се дава съобщение, а реда, в който е грешката, се маркира. Ако няма грешки се показва диалогова кутия, в която пише: Successfully compiled.
   
Make (F9) и Build - изграждат цялата програма, т.е. извършват компилиране и свързване. Ако няма грешки също се показва диалогова кутия, в която пише: Successfully compiled.
   
Target - задава се дали да се изгради конзолно или Windows изпълнима програма.
   
Primary file - задава се, кой е главния файл при програма състояща се от много файлове.

Команди на опция Tools.

    Turbo Debugger - стартира динамичния анализатора на програмата. имате възможност да изпълнявате програмата ред по ред, да наблюдавате как се променят стойности на променливи, да задавате контролни точки за спиране на изпълнение на програмата и др.

Чрез опцията Windows се подреждат и активират отделните подчинени прозорци заредени в Borland Pascal.

Работа с помощната система Help. Тя работи в отделен прозорец. Той е организиран като хипертекст, т. е. парчета текст, в които има връзки към други парчета текст. Основната информация се извиква с команда Contents от менюто Help. Ако маркирате дума от вашата програма и натиснете Ctrl-F1 се показва помощна информация за тази дума, ако има такава.

Лента с бутони.

    Бутон 1 - Help.
    Бутон 2 - Open.
    Бутон 3 - Save.
    Бутон 4 - Find text - търсене на текст в активния прозорец.
    Бутон 5 - Find next text - търсене на следващ текст в активния прозорец.
    Бутон 6 - Cut.
    Бутон 7 - Copy.
    Бутон 8 - Paste.
    Бутон 9 - UnDo - връщане назад с едно редактиращо действие.
    Бутон 10 - Compile.
    Бутон 11 - Make.
    Бутон 12 - Run
    Бутон 13 - turbo Debugger.

За да се илюстрира работата в Borland Pascal въведете следната програма:

program hello;
{ Моята първа програма }
    uses WinCrt;
    begin
        write('Здравей свят !');
    end.

Тази програма извежда съобщението "Здравей свят !". program hello; е заглавие на програмата. { Моята първа програма } е коментар, който не се компилира и служи само за подпомагане разбирането на програмата от програмиста. uses WinCrt; служи да извика библиотеката WinCrt за работа в среда на MS Windows. Ако създавате конзолна изпълнима програма, този ред от програмата не се пише. begin и end заграждат тялото на програмата, което в случая се състои от една команда. Програмата винаги завършва с точка.

След като въведете програмата натиснете Save за да я съхраните и след това натиснете Ctrl-F9 за да я транслирате и изпълните. Ако програмата има грешки, в статусния ред ви се показва съобщение за вида на грешката, а редът в който е грешката се маркира. След като отстраните грешката натискате Save за да съхраните коригираната програма отново и след това Ctrl-F9 за да транслирате и изпълните програмата. Този процес продължава до отстраняване на всички грешки.


Съдържание


Увод


2. Език за програмиране Pascal. Азбука на езика, думи в езика, структура на програма на Pascal. Основни вградени числови данни в Pascal. Деклариране на константи и променливи. Коментарии в програмата. Празен оператор. Оператор за присвояване. Стандартни входни и изходни процедури в Pascal.