Ръководство по програмиране на Pascal  

Гл.ас. Веселин Христов 

Разработено по Договор №2 / 16.04.2003 г. с КСОУВО към МОН
"Програма за повишаване качеството на обучението по информационни технологии в МГУ "св. Иван Рилски""


Съдържание

Увод

1. Среда за програмиране Borland Pascal v.7.0. Въвеждане и редактиране на програма. Компилиране. Използване на Help.

2.Език за програмиране Pascal. Азбука на езика, думи в езика, структура на програма на Pascal. Основни вградени числови данни в Pascal. Деклариране на константи и променливи. Коментарии в програмата. Празен оператор. Оператор за присвояване. Стандартни входни и изходни процедури в Pascal.

3. Изрази: аритметични и логически изрази, видове операции и приоритет за тяхното изпълняване.

4. Оператори за логическо управление на програмата. Логически оператор. Съставен оператор (оператор-блок). Оператор за безусловен преход. Оператор за избор.

5. Оператори за цикъл. Оператори за цикъл с брояч, с предусловие и с постусловие.

6. Деклариране на нови типове в Pascal. Тип диапазон. Масиви: едномерни, двумерни и тримерни масиви. Индексиране на масив. Обхождане на масив.

7. Подпрограми. Видове подпрограми в Pascal. Параметри на подпрограмите. Подпрограма процедура. Подпрограма функция. Локални и глобални величини в програмите. Предварително деклариране на подпрограма. Ползване на готови библиотеки от подпрограми. Рекурсия.

8. Обработка на символна информация в Pascal. Символен тип и тип низ от символи. ASCII таблица в DOS и ANSI таблица в Windows. Операции с отделни символи и с низове от символи. Вградени подпрограми в Borland Pascal за работа със символи. 

9. Записи. Деклариране и използване на записи. Запис - поле на друг запис. Вариантни записи. Оператор with.
 
10. Файлове в Pascal. Файлове от определен тип. Достъп до данните във файла. Процедури и функции в Borland Pascal за работа с файлове от определен тип.

11. Текстови файлове. Процедури и функции в Borland Pascal за работа с текстови файлове. Изтриване и преименуване на файлове от програма на Borland Pascal.