Увод

Настоящото ръководство е предназначено за студентите от МГУ "св. И. Рилски", изучаващи езика за програмиране Pascal. То е съобразено с приетите програми за това обучение. Поради това в ръководството не са включени, някои средства на езика като: типове изброим, множество и указатели; модулно и обектно-ориентирано програмиране, които не са включени в програмата за обучение на студентите поради малкия брой часове. За любознателните студенти, желаещи по-подробно запознаване с езика Pascal препоръчвам книгите

В ръководството освен описанието на езика са включени и решени примери, като в решението са включени не само програмите, но и анализ на данните и описание на алгоритмите, защото целта е не само да се научи езика Pascal, но и да се помогне на студентите да се научат да мислят алгоритмично. Тези примери са предназначени за компилиране и изпълнение в среда на операционната система MS Windows, поради което е прибавена декларацията

    uses WinCrt;

след заглавието на програмите. Така примерите ще могат да се компилират с Borland Pascal v.7.0 за Windows. Ако се създава конзолно приложение (например за операционна система DOS), тази декларация трябва да се премахне.

Текстовете на всички решени в ръководството задачи са събрани в един файл, който може да се изтегли:

    decisions.zip        16 KB


Съдържание


1. Среда за програмиране Borland Pascal v.7.0. Въвеждане и редактиране на програма. Компилиране. Използване на Help.