МИННО - ГЕОЛОЖКИ  УНИВЕРСИТЕТ  “СВ.  ИВАН  РИЛСКИ”

================================================================

КОМПЛЕКСЕН  ЦЕНТЪР  ЗА  ОБУЧЕНИЕ  И  КЛАЛИФИКАЦИЯ

СЕКТОР  “ОБУЧЕНИЕ  НА  БЪЛГАРСКИ  ГРАЖДАНИ”

 

 

КУРС

 ЗА КРАТКОСРОЧНА ДОПЪЛНИТЕЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРЕЗАВЕРКА НА ПРАВОСПОСОБНОСТ “РЪКОВОДИТЕЛ НА ВЗРИВНИ РАБОТИ”

 

 “ВЗРИВНИ РАБОТИ В ПРОМИШЛЕНОСТТА”

 

 

 

 

Форма на обучение: редовна

Срок на обучение: 1 семестър

 

 

 

РАЗРАБОТИЛ:    гл.ас.д-р Д. Христанов

 

 

 

УЧЕБНА БАЗА И ОРГАНИЗАЦИЯ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРЕЗАВЕРКА НА СВИДЕТЕЛСТВА “РЪКОВОДИТЕЛ НА ВЗРИВНИ РАБОТИ”

 

            Обучението  за презаверка на правоспособност “Ръководител на взривни работи” е с продължителност 1 семестър.Курсът на обучение е предназначен предимно за студенти  и  е съобразен тяхната учебна натовареност и свободно време.

            Учебните занятия се провеждат главно  в петък след обяд  и в събота в учебната база на  МГУ”Св. Иван Рилски” /учебни зали на МТФ, лаборатория по ВТТ/. Практическите занятия  се провеждат в действащи предприятия използващи взривни работи, за което са представени съгласувателни писма.

 

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ СЪСТАВ:

 

1.гл.ас. Гергана Камбурова

2.гл. ас. Христо Стоев

3.гл. ас. Димитър Христанов

 

            Разпределението за водене на отделните дисциплини /лекции, упражнения/ се извършва оперативно в хода на провеждане на курса, като всички преподаватели участват при провеждане на  учебната практика.

 

У Ч Е Б Е Н    П Л А Н

НА КУРС ЗА КРАТКОСРОЧНА ДОПЪЛНИТЕЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРЕЗАВЕРКА НА ПРАВОСПОСОБНОСТ “РЪКОВОДИТЕЛ НА ВЗРИВНИ РАБОТИ”

 

 “ВЗРИВНИ РАБОТИ В ПРОМИШЛЕНОСТТА”

УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА

ЧАСОВЕ

ПРЕПОДАВАТЕЛ

ФОРМА НА КОНТРОЛ

Л

У

1

 

ВЗРИВНИ ЯВЛЕНИЯ И ВЗРИВНИ МАТЕРИАЛИ

8

2

1. гл.ас.  Г. Камбурова

писмен изпит

2

 

ТЕХНОЛОГИИ НА ВЗРИВНИТЕ РАБОТИ

6

6

1. гл.ас.  Д. Христанов

писмен изпит

3

 

БЕЗОПАСНОСТ НА ВЗРИВНИТЕ РАБОТИ

14

6

1. гл.ас.  Д. Христанов

2. гл.ас.  Хр. Стоев

 

писмен изпит

4

 

ПРОЕКТИРАНЕ НА ВЗРИВНИТЕ РАБОТИ

6

7

1. гл.ас.  Хр. Стоев

 

писмен изпит

5

УЧЕБНА ПРАКТИКА

-

8

1. гл.ас. Г. Камбурова

2. гл.ас.  Хр. Стоев

3. гл.ас.  Д. Христанов

практически изпит

7

ОБЩО

34

28

-

-

 

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Обучението се провежда в един семестър като се изучават дисциплините “Взривни явления и взривни материали”, “Технологии на взривните работи “, “Безопасност на взривните работи”, “Проектиране на взривните работи” и  “Учебна практика”. Учебният план е разработен и съобразен съгласно  утвърдена  учебна програма от ИА”ГИТ”.

2. Учебната практика се провежда на групи до 7 курсисти в действащи минни предприятия  и изпитателен полигон.

                               

 

 

Отговорник на курса: гл.ас. д-р Д. Христанов

 

 

А  Н  О  Т  А  Ц  И  Я

 

Учебната програма за обучение на курсисти за презаверка на свидетелство “Ръководител на взривни работи” има за цел да опресни придобитите знания, поради което са включени  само основни въпроси в областта на “Взривните явления и взривните материали”,“Технологиите на взривните работи”,“Безопасността на взривните работи“, “Проектиране на взривни работи” и “Учебна практика”, като се акцентира на мерките за безопасност при извършване на взривните работи. В програмата са включени следните теми:

1. “Взривни явления и взривни материали”- Разглеждат се теорията на явлението “взрив”, основните характеристики на взривните вещества, токсичните газове отделяни при взривяване, класификацията на промишлените взривни вещества и средства за взривяване, основните свойства, състоянието и перспективата на развитие на взривните материали за открити рудници и кариери, както и за подземните рудници опасни и не опасни по газ и прах, изграждането на заряди от взривни вещества и действието на взрива във взривяваната среда – 8 ч.

2. “Технологии на взривните работи”.- Въпроси свързани с технологиите за взривяване на зарядите от взривни вещества. Разглеждат се технологиите на огнево, електрическо и с детониращ шнур взривяване, уредите, приборите и пособията за взривяване. Също така се разглежда новата неелектрическа технология на взривяване, специфичните изисквания и мерките за безопасност при приложение на технологиите.

3. “Безопасност на взривните работи”.- Изучават основните въпросите отнасящи се до безопасността на труда при извършване на взривни работи.Разглеждат се въпроси по организацията на контрола, основите нормативни документи, изискванията за работа с взривни материали при съхраняването, отчетността на взривни материали, видовете складове за взривни материали, транспортирането, унищожаването, ликвидиране на отказали заряди, персонала за извършване на взривни работи, получаване и съхраняване на взривни материали на работните места и задълженията на ръководителя на взривни работи. Анализират се предпоставките, причините и мерките за предотвратяване на трудови злополуки. Разглеждат се особеностите и изискванията при взривяване в рудници опасни по газ и прах, строителството и населени места с посочване на средствата и начините за защита на охраняемите обекти и околната среда.

4. “Проектиране на взривни работи”.-Изучават се основно въпроси по проектирането и изготвянето на паспорти за извършване на взривни работи. Разглеждат се основно теоретични въпроси и постановки свързани с класификацията, видовете, конструкцията и инициирането на зарядите, взривяване в различни среди, сеизмичното и милисекундното действие на взрива, определяне на опасните зони, запознаване с методологията и видовете проекти и методите за изготвяне на паспорти за пробивно-взривни работи.

5. “Учебна практика”.- Провежда се учебна практика в действащ обект, с цел запознаване с организацията за провеждане на зареждане и взривяване и  документацията при извършване на конкретно взривяване. Присъствие при зареждане и взривяване. Ликвидиране на откази, документация. Мероприятия след взривяване. Мерки за безопасност. Обобщение и анализ

 

 

ЛИТЕРАТУРА:

1. Взривни работи, Сл. Лазаров, Техника, 1988.

2. Взривни вещества, средства и начин на взривяване, , Сл. Лазаров, Техника,1986

3. Правилник по безопасността на труда при взривни работи,1997.

4. Записки от лекции и упражнения

5. Справочник взрывника, Б. Кутузов,Недра,1988.

6. В помощ на взривника,Б.С.Барбулов,Техника,1989.

7. Нормативни актове-ЗКВВООБ, ППЗКВВООБ, НК и др.