Профил на купувача

Дирекция "Административна и стопанска дейност", Отдел "Обществени поръчки и търгове"
Лице за контакти: Диана Георгиев, експерт отдел "Обществени поръчки и търгове"
Адрес: МГУ "Св. Иван Рилски", гр. София, п.к. 1700, Студентски град, ул. "Проф. Боян Каменов", Ректорат
Телефон: 02 8060219, Факс: 02 9624940, email: opit@mgu.bg

 Разработване и внедряване на единна университетска система за дистанционно обучение (ЕУСДО)

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка 2015-01-14 18:05:07
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП 2015-02-04 17:34:48
Новини

Предстоящи събития