АСД
Търгове
Профил на купувача
Бюджет
Студентски общежития

 

МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.

Бюджет

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – София (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2017 г.

П О К А З А Т Е Л И
СУМА (в лв.)
ТРАНСФЕРИ – ОБЩО (I+II+III+IV)
5 040 100
I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)
3 953 688
1. Средноприравнен брой учащи
2 056
2. Среднопретеглен норматив (лв.)
1 923
II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ
87 512
III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
929 765
1. Стипендии
414 765
2. Студентски столове и общежития
515 000
IV. Средства за капиталови
69 135- Информация за плащанията в СЕБРА
- Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от ЕС на МГУ "Св. Иван Рилски"
- Годишен финансов отчет на МГУ "Св. Иван Рилски"
- Месечното разпределение на Бюджет на МГУ Св.Иван Рилски за 2016г.
- Месечното разпределение на Бюджет на МГУ Св.Иван Рилски за 2017г.
- Тримесечен отчет 31.03.2017г.