Календарен график

К А Л Е Н Д А Р Е Н    Г Р А Ф И К
на учебните занятия за първи и втори семестър на учебната 2017/2018 г.

I. Образователно-квалификационна степен
"БАКАЛАВЪР" и образователно-квалификационна степен „МАГИСТЪР” след средно образование*


РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

Зимен учебен семестър

04.09.2017 - 18.09.2017 г. вкл. - Поправителна и ликвидационна сесии и записване за новата учебна година (съгл. действащия календарен график)

11.09.2017 г.- Откриване на учебната 2017/2018 г.
11.09.2017 г. - 22.12.2017 г. вкл. – Първи учебен семестър
23.12.2017 г. - 01.01.2018 г. вкл. - Коледна ваканция 

02.01.2018 г. - 21.01.2018 г. вкл. – Изпитна сесия първи семестър
Летен учебен семестър

22.01.2018 г. - 04.05.2018 г. вкл. - Втори учебен семестър

06.04.2018 г. - 09.04.2018 г. вкл. - Великден
07.05.2018 г. - 27.05.2018 г. вкл. - Изпитна сесия втори семестър

28.05.2018 г. - 10.06.2018 г. вкл. - Поправителна сесия

11.06.2018 г. – 17.06.2018 г. - Ликвидационна сесия
18.06.2018 г. – 15.07.2018 г. вкл. - Учебни практики
16.07.2018 г. - 02.09.2018 г. вкл. – Ваканция
03.09.2018 г. - 14.09.2018 г. вкл. - Записване за новата 2018/2019 учебна година
10.09.2018 г. - Начало на учебната 2018/2019г.

*Учебната година за образователно-квалификационна степен „МАГИСТЪР” след средно образование е два семестъра с продължителност по 15 седмици.ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

02.01.2018 г. - 09.01.2018 г. вкл. - Записване на студентите от ІІ, ІІІ, ІV и V курс за учебната 2017/2018 г.
02.01.2018 г - 21.01.2018 г. вкл. - Очни занятия - първи учебен семестър
01.02.2018 г. - 21.02.2018 г. вкл. - Редовна изпитна сесия за зимен семестър

05.03.2018 г. - 16.03.2018 г. вкл. - Поправителна сесия за зимен семестър
07.05.2018 г. – 25.05.2018 г. вкл. - Очни занятия - втори учебен семестър
28.05.2018 г. - 17.06.2018 г. вкл. - Редовна изпитна сесия за летен семестър

18.06.2018 г. – 15.07.2018 г. вкл. - Учебни практики

03.09.2018 г. - 23.09.2018 г. вкл. – Поправителна и ликвидационна сесия

02.01.2019 г. - 08.01.2019 г. вкл.- Записване на студентите от ІІ, ІІІ, ІV и V курс за учебната 2018/2019 г.

02.01.2019 г. - 20.01.2019 г. вкл. - Очни занятия - първи учебен семестър за 2018/2019г.


Забележки:
1. С оглед на оптимизация на изпитния процес преподавателите могат да изпитват задочни студенти и извън определените изпитни сесии. За септемврийската поправителна сесия и за ликвидационната сесия на задочните студенти (3.09-23.09.2018 г.) преподавателите обявяват изпитните дати преди началото на лятната ваканция.
2. Учебните практики се провеждат заедно със студентите от редовна и задочна форма на обучение, с изключение на практиката по «Геодезия и маркшайдерство».

3. По предложение на Деканатите някои практики могат да бъдат провеждани извън определения за тях период.
4. Незаверена (неположена) съгласно учебния план практика се провежда според изискванията на Правила за провеждане на практики.

II. Образователно-квалификационна степен
"МАГИСТЪР"

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

Зимен учебен семестър

09.10.2017 г. - Откриване на учебната 2017/2018 г.
09.10.2017 г. - 26.01.2018 г. вкл. - Първи учебен семестър
23.12.2017 г. - 01.01.2018 г. вкл. - Коледна ваканция 
29.01.2018 г. - 11.02.2018 г. вкл. - Изпитна сесия първи семестър

Летен учебен семестър

12.02.2018 г. - 25.05.2018 г. вкл. - Втори учебен семестър

06.04.2018 г. - 09.04.2018 г. вкл. - Великден (4 дни) 
28.05.2018 г. - 10.06.2018 г. вкл. - Изпитна сесия втори семестър

11.06.2018 г. – 08.07.2018 г. вкл. - Преддипломни стажове

16.07.2018 г. - 02.09.2018 г. вкл. – Ваканция
03.09.2018 г. - 17.09.2018 г. вкл. – Поправителна и ликвидационна сесия и записване за новата 2018/2019 учебна година
15.10.2018 г. - Начало на учебната 2018/2019 г.


Забележки:

  1. При модулно обучение изпитите се провеждат съгласно графика, определен в разписа.

  2. Разписът за ОКС «магистър» се изготвя от профилиращата катедра съгласно „Правила за учебна дейност”.ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ 

Календарният график се предлага от профилиращите катедри и след заверка от Декана на съответния факултет се утвърждава от Зам.-ректор по УД.ІІІ. СЕСИИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ

20.11.2017 г. - 01.12.2017 г.
05.03.2018 г. - 16.03.2018 г.

18.06.2018 г. - 06.07.2018 г.
03.09.2018 г. - 17.09.2018 г.
За всеки випуск първата сесия се определя в съответствие с изпълнението на учебния план. Всяка следваща сесия е поправителна.МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ”

ФИЛИАЛ КЪРДЖАЛИ


К А Л Е Н Д А Р Е Н    Г Р А Ф И К
на учебните занятия за първи и втори семестър на учебната 2017/2018 г.

I. Образователно-квалификационна степен
"БАКАЛАВЪР"


РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

Зимен учебен семестър

04.09.2017 - 18.09.2017 г. вкл. - Поправителна и ликвидационна сесии и записване за новата учебна година (съгл. действащия кал.график)

25.09.2017 г.- Откриване на учебната 2017/2018 г.
25.09.2017 г. - 12.01.2017 г. вкл. – Първи учебен семестър
23.12.2017 г. - 01.01.2018 г. вкл. - Коледна ваканция 
15.01.2018 г. - 02.02.2018 г. вкл. – Изпитна сесия първи

Летен учебен семестър

05.02.2018 г. - 18.05.2018 г. вкл. - Втори учебен семестър

06.04.2018 г. - 09.04.2018 г. вкл. - Великден
21.05.2018 г. - 08.06.2018 г. вкл. - Изпитна сесия втори семестър

11.06.2018 г. - 15.06.2018 г. вкл. - Поправителна сесия

18.06.2018 г. – 15.07.2018 г. вкл. - Учебни практики
16.07.2018 г. - 02.09.2018 г. вкл. – Ваканция

10.09.2018 г. – 21.09.2018 г. - Ликвидационна сесия

03.09.2018 г. - 14.09.2018 г. вкл. - Записване за новата 2018/2019 учебна година
24.09.2018 г. - Начало на учебната 2018/2019г.
ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

02.10.2017 г. - 09.10.2017 г. вкл. - Записване на студентите от ІІ, ІІІ, ІV и V курс за учебната 2017/2018 г.
02.10.2017 г. - 22.10.2017 г. г. вкл. - Очни занятия - първи учебен семестър
22.11.2017 г. - 22.12.2017 г. вкл. - Редовна изпитна сесия за зимен семестър

02.01.2018 г. - 16.01.2018 г. вкл. - Поправителна сесия за зимен семестър
12.02.2018 г. - 05.03.2018 г. вкл. - Очни занятия - втори учебен семестър
16.04.2018 г. – 04.05.2018 г. вкл. - Редовна изпитна сесия за летен семестър

07.05.2018 г. - 11.05.2018 г. вкл. - Поправителна сесия

25.06.2018 г. – 15.07.2018 г. вкл. - Учебни практики

10.09.2018 г. – 21.09.2018 г. - Ликвидационна сесия
01.10.2018 г. - 08.10.2018 г. вкл.- Записване на студентите от ІІ, ІІІ, ІV и V курс за учебната 2018/2019 г.

01.10.2018 г. - 20.01.2018 г. вкл. - Очни занятия - първи учебен семестър за 2018/2019г.


Забележки:
1. С оглед на оптимизация на изпитния процес преподавателите могат да изпитват задочни студенти и извън определените изпитни сесии. За септемврийската поправителна сесия и за ликвидационната сесия на задочните студенти (10.09-21.09.2018 г.) преподавателите обявяват изпитните дати преди началото на лятната ваканция.
2. Учебните практики се провеждат заедно със студентите от редовна и задочна форма на обучение.

3. По предложение на Деканатите някои практики могат да бъдат провеждани извън определения за тях период.
4. Незаверена (неположена) съгласно учебния план практика се провежда според изискванията на Правила за провеждане на практики.ІІІ. СЕСИИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ

20.11.2017 г. - 01.12.2017 г.
05.03.2018 г. - 16.03.2018 г.

18.06.2018 г. - 06.07.2018 г.
03.09.2018 г. - 17.09.2018 г.
За всеки випуск първата сесия се определя в съответствие с изпълнението на учебния план. Всяка следваща сесия е поправителна.