Календарен график

К А Л Е Н Д А Р Е Н    Г Р А Ф И К
на учебните занятия за първи и втори семестър на учебната 2016/2017 г.

I. Образователно-квалификационна степен
"БАКАЛАВЪР"
РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

Зимен учебен семестър

26.09.2016 г. - Откриване на учебната година
26.09.2016 - 13.01.2017 г. вкл. - Учебен семестър
23.12.2016 - 01.01.2017 г. вкл. - Коледна ваканция
16.01.2017 - 05.02.2017 г. вкл. - Изпитна сесия

Летен учебен семестър

06.02.2017 - 26.05.2017 г. вкл. - Учебен семестър
12.04.2017 - 17.04.2017 г. Великденска ваканция
29.05.2017 – 18.06.2017 г. вкл. - Изпитна сесия
19.06.2017 – 14.07.2017 г. вкл. - Учебни практики.
17.07.2017 - 03.09.2017г. вкл. - Ваканция
04.09.2017 - 19.09.2017 г. вкл. - Поправителна сесии и ликвидационна сесии и записване за новата учебна година
25.09.2017 г. - Начало на новата учебна година 2017/2018г.


ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

07.09 - 14.09.2016 г. вкл. - Записване на студентите от ІІ, ІІІ, ІV и V курс за учебната 2016/2017 г.
07.09 - 25.09.2016 г. вкл. - Очни занятия - първи учебен семестър
01.11 - 30.11.2016 г. вкл. - Редовна изпитна сесия
16.01 - 05.02.2017 г. вкл. - Очни занятия - втори учебен семестър
01.03 - 31.03.2017 г. вкл. - Редовна изпитна сесия
29.05 - 11.06.2017 г. вкл. - Поправителна сесия
12.06 - 18.06.2017 г. вкл. - Ликвидационна сесия
19.06 - 14.07.2017 г. вкл. - Учебни практики
04.09 - 24.09.2017 г. вкл. - Очни занятия - първи учебен семестър за 2017/2018г.
Забележки:
1. С оглед на оптимизация на изпитния процес преподавателите могат да изпитват задочни студенти и извън определените изпитни сесии.

2. Учебните практики се провеждат заедно със студентите от редовна и задочна форма на обучение, с изключение на практиката по «Геодезия и маркшайдерство».

3. По предложение на Деканатите някои практики могат да бъдат провеждани извън определения за тях период.
4. Незаверена (неположена) съгласно учебния план практика се провежда според изискванията на Правила за провеждане на практики.

 

II. Образователно-квалификационна степен
"МАГИСТЪР"

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ


Зимен учебен семестър

10.10.2016 г. - Откриване на учебната година 2016/2017г.
10.10.2016 - 27.01.2017 г. вкл. - Първи учебен семестър
23.12.2016 - 01.01.2017 г. вкл. - Коледна ваканция
30.01.2017 - 12.02.2017 г. вкл. - Изпитна сесия

Летен учебен семестър

13.02.2017 -02.06.2017 г. вкл. - Втори учебен семестър
12.04.2017 - 17.04.2017 г.- Великденска ваканция.
05.06.2017 - 18.06.2017 г. вкл. - Изпитна сесия
19.06.2017 - 14.07.2017 г. вкл. - Практики
17.07.2017 - 03.09.2017 г. вкл. - Ваканция
04.09.2017 - 19.09.2017 г. вкл. - Поправителна и ликвидационна сесия и записване за новата 2017/2018 учебна година
16.10.2017 г. - Начало на 2017/2018 учебна година
ЗАБЕЛЕЖКА: 1. При модулно обучение изпитите се провеждат съгласно графика, определен в разписа.
2. 2. Разписът за ОКС «магистър» се изготвя от профилиращата катедра съгласно „Правила за учебна дейност”.

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ
Календарният график се предлага от профилиращите катедри и след заверка от Декана на съответния факултет се утвърждава от Зам.-ректор по УД.


ІІІ. СЕСИИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ

21.11.2016 г. - 02.12.2016г.
06.03.2017г. - 17.03.2017г.
26.06.2017г. - 14.07.2017г.
04.09.2017г. - 19.09.2017 г.

За всеки випуск първата сесия се определя в съответствие с изпълнението на учебния план. Всяка следваща сесия е поправителна.


МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ”– гр. СОФИЯ
ФИЛИАЛ – гр. КЪРДЖАЛИ

                                               
К А Л Е Н Д А Р Е Н    Г Р А Ф И К
На учебните занятия за първи и втори семестър на учебната 2016/2017 г.

І. Образователно-квалификационна степен
"БАКАЛАВЪР"
РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

Зимен учебен семестър
26.09.2016 г. - Откриване на учебната година
26.09.2016 - 13.01.2017 г. вкл. - Учебен семестър
23.12.2016 - 01.01.2017 г. вкл. - Коледна ваканция
16.01.2017 - 05.02.2017 г. вкл. - Изпитна сесия

Летен учебен семестър
06.02.2017 - 26.05.2017 г. вкл. - Учебен семестър
12.04.2017 - 17.04.2017 г. - Великденска ваканция
29.05.2017 – 18.06.2017 г. вкл. - Изпитна сесия
19.06.2017 – 14.07.2017 г. вкл. - Учебни практики.
17.07.2017 - 03.09.2017г. вкл. - Ваканция
04.09.2017 - 19.09.2017 г. вкл. - Поправителна сесия и Ликвидационна сесия и записване за новата учебна година
25.09.2017 г. - Начало на новата учебна година

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Зимен учебен семестър
03.10.2016 г. - 23.10.2016 г. вкл. – Очни занятия - първи учебен семестър
23.11.2016 г. - 23.12.2016 г. вкл. – Редовна изпитна сесия

Летен учебен семестър
13.02.2017 г. - 06.03.2017 г. вкл. - Очни занятия - втори учебен семестър
03.04.2017 г. - 05.04.2017 г. вкл. – Редовна изпитна сесия

 Забележки:
1. С оглед на оптимизация на изпитния процес, преподавателите могат да изпитват задочни студенти и извън определените изпитни сесии.
2. Учебните практики се провеждат заедно със студентите от редовна форма на обучение.
3. По предложение на Деканите някои практики могат да бъдат провеждани извън определения за тях период. 4. Незаверена практика, съгласно графика, се провежда по предварителна заявка от студента до края на зимния семестър и се заплаща допълнително от студента.

ІІ. СЕСИИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ
21.11.2016 г. - 02.12.2016 г.
06.03.2017 г. - 17.03.2017 г.
26.06.2017 г. - 14.07.2017 г.
04.09.2017 г. - 19.09.2017 г.
За всеки випуск първата сесия се определя в съответствие с изпълнението на учебния план. Всяка следващата сесия е поправителна.


К А Л Е Н Д А Р Е Н    Г Р А Ф И К
на учебните занятия за първи и втори семестър на учебната 2017/2018 г.

Новини

Предстоящи събития