Прием
Съобщения
Справки
Как се кандидатства в МГУ
Образователни степени и дипломи
Специалности
Предварителни изпити
Конкурсен изпит по математика
Програма по математика
Подаване на документи за кандидатстване
Кодове на специалностите
Бюра на ЦКПИ за прием на документи
Бюра на НАПС за прием на документи
Състезателен бал
Правила за приемане на студенти в ОКС "Бакалавър"
Утвърден прием в ОКС „бакалавър”
Такси
Банкова сметка на МГУ
Такси за кандидатстване и обучение
Класиране
Записване
Статистика по специалности на резултатите от класиранията
Статистика на резултатите от изпитите по математика
Задачи, решения и критерии за оценяване
Прием в ОКС "Магистър"
Утвърден прием в ОКС „магистър”
Контакти за магистри
Магистърски специалности
Важни дати и телефони
Полезна информация
Студентски общежития
Прием във Филиал - Кърджали
Правила за прием на чуждестранни студенти
Правила за признаване на придобито висше
образование и завършени периоди на обучение в чуждест
Признато придобито висше образование в чуждестранни висши училища

 

МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.

Специалности


Миннотехнологичен факултет - МТФ
Маркшайдерство и геодезия - МиГ
(Код на специалността: 07 - Редовно обучение; 37 - Задочно обучение)
[анотация]
Обогатяване и рециклиране на суровини - ОРС
(Код на специалността: 06 - Редовно обучение; 36 - Задочно обучение)
[анотация]
Подземно строителство - ПС
(Код на специалността: 13 - Редовно обучение; 43 - Задочно обучение)
[анотация]
Разработване на полезни изкопаеми - РПИ
(Код на специалността: 05 - Редовно обучение; 35 - Задочно обучение)
[анотация]
Управление на ресурси и производствени системи - УРПС
(Код на специалността: 12 - Редовно обучение)
[анотация]

Минно-eлектромеханичен факултет - МЕМФ
Автоматика, информационна и управляваща техника - АИУТ <<web site>> [Представяне]
(Код на специалността: 10 - Редовно обучение; 40 - Задочно обучение)
[анотация]
Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии - ГГПТТ [Представяне]
(Код на специалността: 17 - Редовно обучение; 47 - Задочно обучение)
[анотация]
Електроенергетика и електрообзавеждане - ЕЕЕО
(Код на специалността: 09 - Редовно обучение; 39 - Задочно обучение)
[анотация]
Компютърни технологии в инженерната дейност - КТИД [Представяне]
(Код на специалността: 15 - Редовно обучение)
[анотация]
Механизация на минното производство - ММП [Представяне]
(Код на специалността: 08 - Редовно обучение; 38 - Задочно обучение)
[анотация]

Геологопроучвателен факултет - ГПФ
Биотехнология - БТ
(Код на специалността: 14 - Редовно обучение; 44 - Задочно обучение)
[анотация]
Геология и геоинформатика - ГГИ
(Код на специалността: 16 - Редовно обучение)
[анотация]
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси - ГПМЕР
(Код на специалността: 01 - Редовно обучение; 31 - Задочно обучение)
[анотация]
Екология и опазване на околната среда - ЕООС
(Код на специалността: 11 - Редовно обучение; 41 - Задочно обучение)
[анотация]
Приложна геофизика - ПГ
(Код на специалността: 04 - Редовно обучение)
[анотация]
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ - СДТНГ
(Код на специалността: 02 - Редовно обучение; 32 - Задочно обучение)
[анотация]
Хидрогеология и инженерна геология - ХИГ
(Код на специалността: 03 - Редовно обучение)
[анотация]


ФИЛИАЛ - КЪРДЖАЛИ

Филиалът на МГУ в гр. Кърджали е акредитиран да подготвя студенти по образователно-квалификационната степен “бакалавър”.
“Автоматика, информационна и управляваща техника” (АИУТ), “Разработване на полезни изкопаеми” (РПИ), “Обогатяване и рециклиране на суровини” (ОРС) и "Компютърни технологии в инженерната дейност" (КТИД) са специалностите, по които филиалът обучава в редовна форма за срок от 4 години.
Завършилите образователно-квалификационната степен “бакалавър” студенти могат да продължат обучението си в МГУ по образователно-квалификационна степен “магистър”.