Прием
Съобщения
Справки
Как се кандидатства в МГУ
Образователни степени и дипломи
Специалности
Предварителни изпити
Конкурсен изпит по математика
Програма по математика
Подаване на документи за кандидатстване
Кодове на специалностите
Бюра на ЦКПИ за прием на документи
Бюра на НАПС за прием на документи
Състезателен бал
Правила за приемане на студенти в ОКС "Бакалавър"
Утвърден прием в ОКС „бакалавър”
Такси
Банкова сметка на МГУ
Такси за кандидатстване и обучение
Класиране
Записване
Статистика по специалности на резултатите от класиранията
Статистика на резултатите от изпитите по математика
Задачи, решения и критерии за оценяване
Прием в ОКС "Магистър"
Утвърден прием в ОКС „магистър”
Контакти за магистри
Магистърски специалности
Важни дати и телефони
Полезна информация
Студентски общежития
Прием във Филиал - Кърджали
Правила за прием на чуждестранни студенти
Правила за признаване на придобито висше
образование и завършени периоди на обучение в чуждест
Признато придобито висше образование в чуждестранни висши училища

 

МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.

Състезателен бал

Чл.12 (1) Състезателният бал за участие в класиране се формира по следните начини:

І. За всички специалности състезателният бал за участие в класиране с конкурсен изпит в МГУ е сума от:

1. Оценката от положен конкурсен изпит по математика (вкл. от предварителен изпит), умножена по 3;

Избира се най-високата от положените изпити.

2. Оценката по математика от държавен зрелостен изпит (матура) в дипломата за завършено средно образование;

3. Оценката по физика и астрономия от държавен зрелостен изпит (матура) в дипломата за завършено средно образование.

Максималният бал на кандидат-студент е 30.

ІІ. За всички специалности състезателният бал за участие в класиране с положен държавен зрелостен изпит (матура) по математика, информатика или физика и астрономия е сума от:

1. Оценката от положен държавен зрелостен изпит (матура) по математика, информатика или физика и астрономия, умножена по 2,8;

2. Оценката по математика от държавен зрелостен изпит (матура) в дипломата за завършено средно образование;

3. Оценката по физика и астрономия от държавен зрелостен изпит (матура) в дип­ломата за завършено средно образование.

Максималният бал на кандидат-студент е 28,80.

III. За всички специалности състезателният бал за участие в класиране с положен държавен зрелостен изпит (матура) по български език и литература е сума от:

1. Оценката от положен държавен зрелостен изпит (матура) по български език и литература, умножена по 2,5;

2. Оценката по математика от държавен зрелостен изпит (матура) в дипломата за завършено средно образование;

3. Оценката по физика и астрономия от държавен зрелостен изпит (матура) в дипломата за завършено средно образование.

Максималният бал на кандидат-студент е 27.

ІV. За всички специалности състезателният бал за участие в класиране с положен държавен зрелостен изпит (матура) по чужд език е сума от:

1. Оценката от положен държавен зрелостен изпит (матура) по чужд език, умножена по 2,5;

2. Оценката по математика от държавен зрелостен изпит (матура) в дипломата за завършено средно образование;

3. Оценката по физика и астрономия от държавен зрелостен изпит (матура) в дипломата за завършено средно образование.

Максималният бал на кандидат-студент е 27.

V. За всички специалности състезателният бал за участие в класиране с оценка, получена от защита на дипломна работа (ЗДР) е сума от:

1. Оценката от дипломната защита, умно­жена по 2,5;

2. Оценката по математика от зрелостен изпит (матура) в дипломата за завършено средно образование;

3. Оценката по физика и астрономия от зрелостен изпит (матура) в дип­ломата за завършено средно образование;

Максималният бал на кандидат-студент е 27.

VІ. За всички специалности състезателният бал за участие в класиране на кандидат-студенти, положили конкурсен изпит или тест по математика (физика), вкл. комбиниран тест по математика (физика) с други учебни предмети в друго акредитирано ВУ е сума от:

1. Оценката от положен конкурсен изпит или тест по математика (физика), вкл. комбиниран тест по математика (физика) и други учебни предмети, умножена по 3;

2. Оценката по математика от държавен зрелостен изпит (матура) в дипломата за завършено средно образование;

3. Оценката по физика и астрономия от държавен зрелостен изпит (матура) в дип­ломата за завършено средно образование;

Максималният бал на кандидат-студент е 30.

I. За всички специалности състезателният бал за участие в класиране с положен изпит по Висша математика (Информатика) в акредитирано ВУ е сума от:

1. Оценката от положен изпит по висша математика (информатика), умножена по 2,8;

2. Оценката по математика от държавен зрелостен изпит (матура) в дипломата за завършено средно образование;

3. Оценката по физика и астрономия от държавен зрелостен изпит (матура) в дип­ломата за завършено средно образование.

Максималният бал на кандидат-студент е 28,80.

II. За всички специалности от редовна форма на обучение състезателният бал за участие в класиране на кандидатите по чл. 8 (1) т.6 е сума от:

1. Оценката, получена от съответното състезание, умножена по 2,8;

МОН (РИО) представя протокол с имената на участниците от съответното състезание през 2015г.

2. Оценката по математика от държавен зрелостен изпит (матура) в дипломата за завършено средно образование;

3. Оценката по физика и астрономия от държавен зрелостен изпит (матура) в дипломата за завършено средно образование.

Максималният бал на кандидат-студент е 28,80.

(2) Когато в дипломата за средно образование няма оценка от положен държавен зрелостен изпит по балообразуващ предмет, се взема оценката от задължителната подготовка.

(3) ) Когато в дипломата за средно образование има повече от един балообразуващ предмет, кандидатът участва в класиране с оценката, формираща най-високия състезателен бал съгласно изискванията на ал.1 от същия член.

(4) Когато кандитатът отговаря едновременно на няколко от условията, изброени в чл.8 (1), той участва в класиране с оценката, формираща най-високия състезателен бал съгласно изискванията на ал.1 от същия член.


ОБРАЗУВАНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛЕН БАЛ


Оценка от изпит, умножена с коефициент


Оценка от диплома

за средно образова­- ние по


Оценка от диплома

за средно образова­ние по

Специалности, за които е в сила бала

Предварителен изпит

х 3

+

математика

+

физика

всички

Кандидатстудентски изпит

х 3

+

математика

+

физика

всички

ДЗИ по математика, информатика, физика

х 2,8

+

математика

+

физика

всички

ДЗИ по български език и литература

х 2,5

+

математика

+

физика

всички

ДЗИ по чужд език

х 2,5

+

математика

+

физика

всички

ЗДР*

х 2,5

+

математика

+

физика

всички

Конкурсен изпит (тест) математика (физика), Тест математика + други изучавани предмети, положен в друго ВУ

х 3

+

математика

+

физика

всички

Изпит по Висша математика (Информатика), положен в акредитирано ВУ

х 2,8

+

математика

+

физика

всички

По чл. 8(1) т.6 – оценката, получена от съответното състезание

х 2,8

+

математика

+

физика

всички


* ЗДР – Защита на дипломна работа