Прием на студенти
Съобщения
Справки
Как се кандидатства в МГУ
Образователни степени и дипломи
Специалности
Предварителен изпит
Конкурсен изпит по математика
Програма по математика
Подаване на документи за кандидатстване
Кодове на специалностите
Бюра на ЦКПИ за прием на документи
Бюра на НАПС за прием на документи
Състезателен бал
Правила за приемане на студенти в ОКС "Бакалавър"
Утвърден прием в ОКС „бакалавър”
Такси
Банкова сметка на МГУ
Такси за кандидатстване и обучение
Класиране
Записване
Статистика по специалности на резултатите от класиранията
Статистика на резултатите от изпитите по математика
Задачи, решения и критерии за оценяване
Прием в ОКС "Магистър"
Утвърден прием в ОКС „магистър”
Контакти за магистри
Магистърски специалности
Важни дати и телефони
Полезна информация
Студентски общежития
Прием във Филиал - Кърджали
Правила за прием на чуждестранни студенти
Правила за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни
Признато придобито висше образование в чуждестранни висши училища

 

МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.

Състезателен бал

Чл.12 Състезателният бал за участие в класиране се формира по следните начини:

І. За всички специалности състезателният бал за участие в класиране с конкурсен изпит в МГУ е сума от:

1. Оценката от положен конкурсен изпит по математика (вкл. предварителен изпит), умножена по 3;

Избира се по-високата от положените конкурсни изпити в МГУ .

2. Оценката по математика от държавен зрелостен изпит (матура) в дипломата за завършено средно образование;

3. Оценката по български език и литература от държавен зрелостен изпит (матура) в дипломата за завършено средно образование;

4. Оценката по физика и астрономия от държавен зрелостен изпит (матура) в дипломата за завършено средно образование.

Максималният бал на кандидат-студент е 36.

ІІ. За всички специалности състезателният бал за участие в класиране с положен държавен зрелостен изпит (матура) по математика, информатика или физика и астрономия, или защита на дипломна работа (теория на специалността; практика по специалността) е сума от:

1. Оценката от положен държавен зрелостен изпит (матура) по математика, ин­форматика или физика и астрономия, умножена по 2;

2. Оценката по математика от държавен зрелостен изпит (матура) в дипломата за завършено средно образование;

3. Оценката по български език и литература от държавен зрелостен изпит (мату­ра) в дипломата за завършено средно образование;

4. Оценката по физика и астрономия от държавен зрелостен изпит (матура) в дип­ломата за завършено средно образование.

Максималният бал на кандидат-студент е 30.

III. За всички специалности състезателният бал за участие в класиране с положен държавен зрелостен изпит (матура) по български език и литература е сума от:

1. Оценката от положен държавен зрелостен изпит (матура) по български език и литература, умножена по 1,0;

2. Оценката по математика от държавен зрелостен изпит (матура) в дипломата за завършено средно образование;

3. Оценката по български език и литература от държавен зрелостен изпит (ма­тура) в дипломата за завършено средно образование;

4. Оценката по физика и астрономия от държавен зрелостен изпит (матура) в дипломата за завършено средно образование.

Максималният бал на кандидат-студент е 24.

ІV. За всички специалности състезателният бал за участие в класиране с положен държавен зрелостен изпит (матура) по чужд език е сума от:

1. Оценката от положен държавен зрелостен изпит (матура) по чужд език, умножена по 1,0;

2. Оценката по математика от държавен зрелостен изпит (матура) в дипломата за завършено средно образование;

3. Оценката по български език и литература от държавен зрелостен изпит (ма­тура) в дипломата за завършено средно образование;

4. Оценката по физика и астрономия от държавен зрелостен изпит (матура) в дипломата за завършено средно образование.

Максималният бал на кандидат-студент е 24.

V. За специалностите от професионалните направления „Науки за земята”, „Проуч­ване, добив и обработка на полезни изкопаеми”,„Общо инженерство” и специал­ността „Хидрогеология и инженерна геология” със­тезателният бал за участие в класиране на кандидат-студенти на МГУ с положен държавен зрелостен изпит (матура) по география е сума от:

1. Оценката от положен държавен зрелостен изпит (матура) по география, умно­жена по 1,0;

2. Оценката по математика от държавен зрелостен изпит (матура) в дипломата за завършено средно образование;

3. Оценката по български език и литература от държавен зрелостен изпит (мату­ра) в дипломата за завършено средно образование;

4. Оценката по физика и астрономия от държавен зрелостен изпит (матура) в дип­ломата за завършено средно образование.

Максималният бал на кандидат-студент е 24.

VI. За специалностите „Обогатяване и рециклиране на суровини”, „Екология и опазване на околната среда” и „Биотехнология” състезателният бал за участие в класиране с положен държавен зрелостен изпит (матура) по химия или биология е сума от:

1. Оценката от положен държавен зрелостен изпит (матура) по химия (биология), умножена по 1,0;

2. Оценката по математика от държавен зрелостен изпит (матура) в дипломата за завършено средно образование;

3. Оценката по български език и литература от държавен зрелостен изпит (мату­ра) в дипломата за завършено средно образование;

4. Оценката по физика и астрономия от държавен зрелостен изпит (матура) в дип­ломата за завършено средно образование.

Максималният бал на кандидат-студент е 24.

I. За всички специалности състезателният бал за участие в класиране на кандидат-студенти, положили конкурсен изпит по математика (физика) в друго акредитирано висше училище (ВУ) или отговарящи на изискванията на чл. 25 от тези правила, е сума от:

1. Оценката от положен конкурсен изпит по математика (физика), умножена по 3;

2. Оценката по математика от държавен зрелостен изпит (матура) в дипломата за завършено средно образование;

3. Оценката по български език и литература от държавен зрелостен изпит (матура) в дипломата за завършено средно образование;

4. Оценката по физика и астрономия от държавен зрелостен изпит (матура) в дип­ломата за завършено средно образование.

Максималният бал на кандидат-студент е 36.

VІІI. За всички специалности състезателният бал за участие в класиране на кандидат-студенти, положили тест по математика (физика) в друго акредитирано ВУ е сума от:

1. Оценката от положен тест по математика (физика), умножена по 2,5;

2. Оценката по математика от държавен зрелостен изпит (матура) в дипломата за завършено средно образование;

3. Оценката по български език и литература от държавен зрелостен изпит (мату­ра) в дипломата за завършено средно образование;

4. Оценката по физика и астрономия от държавен зрелостен изпит (матура) в дип­ломата за завършено средно образование.

Максималният бал на кандидат-студент е 33.

ІX. За всички специалности състезателният бал за участие в класиране на кандидат-студенти, положили комбиниран тест по математика и други учебни предмети в друго акредитирано ВУ е сума от:

1. Оценката от положен тест, умножена по 1,5;

2. Оценката по математика от държавен зрелостен изпит (матура) в дипломата за завършено средно образование;

3. Оценката по български език и литература от държавен зрелостен изпит (мату­ра) в дипломата за завършено средно образование;

4. Оценката по физика и астрономия от държавен зрелостен изпит (матура) в дип­ломата за завършено средно образование.

Максималният бал на кандидат-студент е 27.

Х. За всички специалности състезателният бал за участие в класиране с положен изпит по Висша математика (Информатика) в акредитирано ВУ е сума от:

1. Оценката от положен изпит по висша математика (информатика), умножена по 2;

2. Оценката по математика от държавен зрелостен изпит (матура) в дипломата за завършено средно образование;

3. Оценката по български език и литература от държавен зрелостен изпит (мату­ра) в дипломата за завършено средно образование;

4. Оценката по физика и астрономия от държавен зрелостен изпит (матура) в дип­ломата за завършено средно образование.

Максималният бал на кандидат-студент е 30.

Забележка: Когато в дипломата за средно образование няма оценка от положен държавен зрелостен изпит по балообразуващ предмет, се взема оценката от задължителната подготовка.  • ОБРАЗУВАНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛЕН БАЛ


Оценка от изпит, умножена с коефициент


Оценка от диплома

за средно образова­ние по


Оценка от диплома

за средно образова­- ние по


Оценка от диплома

за средно образова­ние по

Специалности, за които е в сила бала

Предварителен изпит

х 3

+

БЕЛ

+

математика

+

физика

всички

Кандидатстудентски изпит

х 3

+

БЕЛ

+

математика

+

физика

всички

ДЗИ по математика, информатика, физика, ЗДР*, изпит по Висша математика (Информатика)

х 2

+

БЕЛ

+

математика

+

физика

всички

ДЗИ по чужд език

х 1,0

+

БЕЛ

+

математика

+

физика

всички

ДЗИ по български език и литература

х 1,0

+

БЕЛ

+

математика

+

физика

всички

ДЗИ по география

х 1,0

+

БЕЛ

+

математика

+

физика

ПГ; ЕООС; ГГИ; РПИ; ОРС; ГПМЕР; ХИГ; ГГПТТ; УРПС; СДТНГ; КТИД

ДЗИ по химия (биология)

х 1,0

+

БЕЛ

+

математика

+

физика

ОРС; ЕООС; БТ

Конкурсен изпит математика (физика),

положен в друго ВУ или на основание чл.25 от Правилата

х 3

+

БЕЛ

+

математика

+

физика

всички

Тест математика (физика), положен

в друго ВУ

х 2,5

+

БЕЛ

+

математика

+

физика

всички

Тест математика + други изучавани предмети, положен

в друго ВУ

х 1,5

+

БЕЛ

+

математика

+

физика

всички


* ЗДР – Защита на дипломна работа

Забележка: За балообразуващи се вземат оценките от положен държавен зрелостен изпит (матура) в дипломата за средно образование.

Когато в дипломата за средно образование няма оценка от положен държавен зрелостен изпит, за балообразуваща се взема оценката от задължителната подготовка.


Специалности от професионално направление „Науки за земята”:

- „Приложна геофизика”;

- „Екология и опазване на околната среда”;

- „Геология и геоинформатика”.

Специалности от професионално направление „Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми”:

- „Разработване на полезни изкопаеми”;

- „Обогатяване и рециклиране на суровини”;

- „Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси”;

- „Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ”;

- „Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии”.

Специалности от професионално направление „Общо инженерство”:

- „Компютърни технологии в инженерната дейност”;

- „Управление на ресурси и производствени системи”.

Специалности от професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия”:

- „Маркшайдерство и геодезия”;

- „Хидрогеология и инженерна геология”;

- „Подземно строителство”.

Специалности от професионално направление „Електротехника, електроника и автоматика”:

- „Електроенергетика и електрообзавеждане”;

- „Автоматика, информационна и управляваща техника”.

Специалности от професионално направление „Машинно инженерство”:

- „Механизация на минното производство”.

Специалности от професионално направление „Биотехнологии”:

- „Биотехнология”.