Прием на бакалаври
Важни дати и телефони
Полезна информация
Как се кандидатства в МГУ
Образователни степени и дипломи
Специалности
Предварителни изпити
Конкурсен изпит по математика
Подаване на документи за кандидатстване
Кодове на специалностите
Бюра за прием на документи
Състезателен бал
Правила за приемане на студенти в ОКС "Бакалавър"
Утвърден прием в ОКС „бакалавър”
Класиране
Записване
Такси и банкова сметка на МГУ
Статистика по специалности на резултатите от класиранията
Статистика на резултатите от изпитите по математика
Задачи, решения и критерии за оценяване
Студентски общежития
Прием във Филиал - Кърджали
Правила за прием на чуждестранни студенти
Правила за признаване на придобито висше
образование и завършени периоди на обучение в чуждест
Признато придобито висше образование в чуждестранни висши училища
Справки
Програма по математика
Въпроси и отговори

 

МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.

Състезателен бал

Чл.12 (1) Състезателният бал за участие в класиране се формира по следните начини:

І. За всички специалности състезателният бал за участие в класиране с конкурсен изпит в МГУ е сума от:

1. Оценката от положен конкурсен изпит по математика (вкл. от предварителен изпит), умножена по 3;

Избира се най-високата от положените изпити.

2. Оценката по математика от държавен зрелостен изпит (матура) в дипломата за завършено средно образование;

3. Оценката по физика и астрономия от държавен зрелостен изпит (матура) в дипломата за завършено средно образование.

Максималният бал на кандидат-студент е 30.

ІІ. За всички специалности състезателният бал за участие в класиране с положен държавен зрелостен изпит (матура) по математика, информатика или физика и астрономия е сума от:

1. Оценката от положен държавен зрелостен изпит (матура) по математика, информатика или физика и астрономия, умножена по 2,8;

2. Оценката по математика от държавен зрелостен изпит (матура) в дипломата за завършено средно образование;

3. Оценката по физика и астрономия от държавен зрелостен изпит (матура) в дип­ломата за завършено средно образование.

Максималният бал на кандидат-студент е 28,80.

III. За всички специалности състезателният бал за участие в класиране с положен държавен зрелостен изпит (матура) по български език и литература е сума от:

1. Оценката от положен държавен зрелостен изпит (матура) по български език и литература, умножена по 2,5;

2. Оценката по математика от държавен зрелостен изпит (матура) в дипломата за завършено средно образование;

3. Оценката по физика и астрономия от държавен зрелостен изпит (матура) в дипломата за завършено средно образование.

Максималният бал на кандидат-студент е 27.

ІV. За всички специалности състезателният бал за участие в класиране с положен държавен зрелостен изпит (матура) по чужд език е сума от:

1. Оценката от положен държавен зрелостен изпит (матура) по чужд език, умножена по 2,5;

2. Оценката по математика от държавен зрелостен изпит (матура) в дипломата за завършено средно образование;

3. Оценката по физика и астрономия от държавен зрелостен изпит (матура) в дипломата за завършено средно образование.

Максималният бал на кандидат-студент е 27.

V. За всички специалности състезателният бал за участие в класиране с оценка, получена  от защита на дипломна работа (ЗДР) е сума от:

1. Оценката от дипломната защита, умно­жена по 2,5;

2. Оценката по математика от зрелостен изпит (матура) в дипломата за завършено средно образование;

3. Оценката по физика и астрономия от зрелостен изпит (матура) в дип­ломата за завършено средно образование;

Максималният бал на кандидат-студент е 27.

VІ. За специалностите „Биотехнология” и „Екология и опазване на околната среда” състезателният бал за участие в класиране с положен държавен зрелостен изпит (матура) по  Биология е сума от:

1. Оценката от положения държавен зрелостен изпит (матура) по Биология, умножена по 2,5;

2. Оценката по математика от държавен зрелостен изпит (матура) в дипломата за завършено средно образование;

3. Оценката по физика и астрономия от държавен зрелостен изпит (матура) в дипломата за завършено средно образование.

Максималният бал на кандидат-студент е 27.

VIІ. За всички специалности състезателният бал за участие в класиране на кандидат-студенти, положили конкурсен  изпит или тест по математика (физика), вкл. комбиниран тест по математика (физика) с други учебни предмети в друго акредитирано ВУ е сума от:

1. Оценката от положен конкурсен  изпит или тест по математика (физика), вкл. комбиниран тест по математика (физика) и други учебни предмети, умножена по 3;

2. Оценката по математика от държавен зрелостен изпит (матура) в дипломата за завършено средно образование;

3. Оценката по физика и астрономия от държавен зрелостен изпит (матура) в дип­ломата за завършено средно образование;

Максималният бал на кандидат-студент е 30.

II. За всички специалности състезателният бал за участие в класиране с положен изпит по Висша математика (Информатика) в акредитирано ВУ е сума от:

1. Оценката от положен изпит по висша математика (информатика), умножена по 2,8;

2. Оценката по математика от държавен зрелостен изпит (матура) в дипломата за завършено средно образование;

3. Оценката по физика и астрономия от държавен зрелостен изпит (матура) в дип­ломата за завършено средно образование.

Максималният бал на кандидат-студент е 28,80.

IX. За всички специалности от редовна форма на обучение състезателният бал за участие в класиране на кандидатите по чл. 8 (1) т.6 е сума от:

1.        Оценката от положен конкурсен изпит по математикаумножена по 3.

За оценка от конкурсен изпит по математика се признава оценката от съответното състезание, за което МОН (РИО) представя протокол с имената на участниците и постигнатите резултати.

Получената в проценти (точки) оценка се приравнява на оценка от ECTS и се привежда към шестобалната система за оценяване (Приложение 5).

2. Оценката по математика от държавен зрелостен изпит (матура) в дипломата за завършено средно образование;

3. Оценката по физика и астрономия от държавен зрелостен изпит (матура) в дипломата за завършено средно образование.

Максималният бал на кандидат-студент е 30,00.

(2) Когато в дипломата за средно образование няма оценка от положен държавен зрелостен изпит по балообразуващ предмет, се взема оценката от задължителната подготовка.

 (3) ) Когато в дипломата за средно образование има повече от един балообразуващ предмет, кандидатът  участва в класиране с оценката, формираща най-високия състезателен бал съгласно изискванията на ал.1 от същия член.

(4)  Когато кандитатът отговаря едновременно на няколко от условията, изброени в чл.8 (1), той участва в класиране с оценката, формираща най-високия състезателен бал съгласно изискванията на ал.1 от същия член.

 

FОБРАЗУВАНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛЕН БАЛ

 

Оценка от изпит, умножена с коефициент

 

Оценка от диплома

за средно образова­- ние по

 

Оценка от диплома

за средно образова­ние по

Специалности, за които е в сила бала

Предварителен изпит

х 3

+

математика

+

физика

всички

Кандидатстудентски изпит

х 3

+

математика

+

физика

всички

ДЗИ по математика, информатика, физика

х 2,8

+

математика

+

физика

всички

ДЗИ по български език и литература

х 2,5

+

математика

+

физика

всички

ДЗИ по чужд език

х 2,5

+

математика

+

физика

всички

ДЗИ по биология

х 2,5

+

математика

+

физика

Биотехнология и Екология и опазване на околната среда

Защита на дипломна работа

х 2,5

+

математика

+

физика

всички

Конкурсен изпит (тест) математика (физика), Тест математика + други изучавани предмети, положен в друго ВУ

 х 3

+

математика

+

физика

всички

 Изпит по Висша математика (Информатика), положен в акредитирано ВУ

х 2,8

+

математика

+

физика

всички

Oценката, получена от съответното състезание (олимпиада), проведени от МОН през 2016г.

х 3

+

математика

+

физика

всички