Прием
Съобщения
Справки
Как се кандидатства в МГУ
Образователни степени и дипломи
Специалности
Предварителни изпити
Конкурсен изпит по математика
Програма по математика
Подаване на документи за кандидатстване
Кодове на специалностите
Бюра на ЦКПИ за прием на документи
Бюра на НАПС за прием на документи
Състезателен бал
Правила за приемане на студенти в ОКС "Бакалавър"
Утвърден прием в ОКС „бакалавър”
Такси
Банкова сметка на МГУ
Такси за кандидатстване и обучение
Класиране
Записване
Статистика по специалности на резултатите от класиранията
Статистика на резултатите от изпитите по математика
Задачи, решения и критерии за оценяване
Прием в ОКС "Магистър"
Утвърден прием в ОКС „магистър”
Контакти за магистри
Магистърски специалности
Важни дати и телефони
Полезна информация
Студентски общежития
Прием във Филиал - Кърджали
Правила за прием на чуждестранни студенти
Правила за признаване на придобито висше
образование и завършени периоди на обучение в чуждест
Признато придобито висше образование в чуждестранни висши училища

 

МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.

Подаване на документи за кандидатстване

Кандидатстудентски документи за редовно и задочно обучение се подават:

1. МГУ, РЕКТОРАТ, І ЕТАЖ, ПРИЕМНА „КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ”
За контакти: 028060530, 028060208; e-mail:
 education.uio@mgu.bg

2.  БЮРА ЗА ПРИЕМ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ НА ЦКПИ
За контакти: национален телефон:0879 120 470, e-mail:
 info@ckpi-bg.com;
www.ckpi-bg.com
3.
 БЮРА ЗА ПРИЕМ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ НА НАПС
За контакти:
 www.naps.bg

в срок от 15 юни до 10 юли 2015 г. вкл.

Крайният срок за подаване на документи на кандидат-студенти, желаещи да участват в конкурсния изпит на 5 юли 2015г. е 3 юли 2015г.

За кандидатстване се попълва заявление-декларация, приложено в края на справочника, който може да закупите в Приемна „Кандидат-студенти” на МГУ или в регионалните бюра на ЦКПИ и НАПС (Приложение 5) .

  • ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ (Приложение 2)

Заявлението се попълва, изрязва се от справочника и се подава на приемащия документи екип.

Входящият номер се попълва при приемане на документите от съответното служебно лице.

Прочетете внимателно специалностите за редовно и задочно обучение, записани с техните кодове на гърба на заявление-декларацията.

Впишете кодовете на избраните от вас специалности ПО РЕДА НА ВАШЕТО ЖЕЛАНИЕ за класиране. Внимателно преценете и обмислете Вашето първо желание. Това е изключително важно!

Заявление-декларация, в което са правени задрасквания и неясни корекции на кодовете на специалностите, не се приема.

  • ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

При подаване на документи кандидат-студентът представя диплома за средно образование и копие от нея. Дипломата се връща веднага след сверка, а копието от нея остава прикрепено към заявление-декларацията.

Дипломата (оригинал) е необходима и се изисква задължително при записване на новоприетите студенти и остава в МГУ до отписването на студента.

  • СЪСТЕЗАТЕЛЕН КАРТОН

Състезателния картон получавате в Приемна „Кандидат-студенти” на МГУ или в регионалните бюра на ЦКПИ и НАПС (Приложение 5) .

В него попълвате само трите си имена.

Служебното лице вписва входящия номер на кандидата и се подписва.

Пазете състезателния картон, за да го представите в деня на изпита. Неполагащите конкурсен изпит го представят при записване за обучение в МГУ.

Участвалите в предварителен изпит задължително представят в Приемна „Кандидат-студенти” състезателния си картон с входящия номер, получен от предварителния изпит.

  • ТАКСА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

При подаване на документи кандидатстващият заплаща определената от Министерски съвет такса за кандидатстване.

Освободени от такси за кандидатстване са следните категории кандидати:

  1. кръгли сираци до 25-годишна възраст, навършена в годината на кандидатстване;

  2. лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто;

  3. военноинвалиди;

  4. лица до 25-годишна възраст, отглеждани до пълнолетието си в домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа.

  5. деца на родители, трагично загинали в мини или геоложки обекти.

Същите представят документ, удостоверяващ тези обстоятелства.

Таксата се заплаща по банков път в банков клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на МГУ:

IBAN: BG88BNBG96613100162401

Банка: БНБ – BIC: BNBGBGSD

Титуляр: МГУ

Във вносната бележка за „задължено лице” се изписват ИМЕТО – собствено, ба­щино и фамилно и ЕГН на КАНДИДАТ-СТУДЕНТА.

За „основание на плащане” се изписва КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ТАКСА.