Процедури - АД Доцент

Професионално направление:5.2. «Електротехника, електроника и автоматика».
Научна специалност: «Цифрови системи и електрозадвижване”
Катедра „Автоматизация на минното производство”
Дата на публикуване в ДВ, брой 61 от 05.08.2016 г. със срок от три месеца
Дата на публикуване в сайта ма МГУ „Св. Иван Рилски” – 05.08.2016 г.

Научно жури: Заповед № Р-968 от 16.09.2016 г. на Ректора на МГУ "Св. Иван Рилски":

1. Проф. дтн ХРИСТО КОНСТАНТИНОВ ШЕХТОВвъншенСтановище
2. Проф. д-р КОСТА ПЕТРОВ БОШНАКОВвъншенСтановище
3. Проф. д-р СТЕФАН ЕВТИМОВ ТАБАКОВвъншенРецензия
4. Доц. д-р КРАСИМИРА ВАСИЛЕВА ФИЛИПОВАвъншенСтановище
5. Доц. д-р ЗДРАВКО АНДРЕЕВ ИЛИЕВ - ПРЕДСЕДАТЕЛвътрешенСтановище
6. Доц. д-р РОМЕО ФЕРДИНАНДОВ АЛЕКСАНДРОВвътрешенСтановище
7. Доц. д-р СИМЕОН ТОДОРОВ ГАГОВвътрешенРецензия

Кандидат:Гл.ас. д-р ЯСЕН ВЛАДИМИРОВ ГОРБУНОВ,Резюме на трудовете

Дата на ПЪРВОТО заседание:14.11.2015 г.

Дата на публикуване на материалите по конкурса: до 12.12.2016 г.

Дата на ЗАКЛЮЧИТЕЛНОТО заседание: 21 декември 2016 г. (сряда) от 12.00 часа в Деканата на Минно-електромеханичния факултет на МГУ „Св. Иван Рилски”, София.

Решение на Научното жури