Обяви за конкурси

МИННО-ГЕОЛОЖКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ” - СОФИЯ, обявява конкурси за:

ДОЦЕНТ по:

Професионалното направление 4.4. «Науки за земята», научна специалност «Дистанционно изследване на атмосферата» - един, за нуждите на катедра „Физика”, със срок от два месеца от обнародването му в Държавен вестник.

ГЛАВНИ АСИСТЕНТИ по:

Професионално направление 5.2. «Електротехника, електроника и автоматика», научна специалност «Електроснабдяване и електрообзавеждане» - един, за нуждите на катедра „Електрификация на минното производство”, със срок от два месеца]

Професионално направление 5.13. „Общо инженерство”, научна специалностАвтоматизирани системи за обработка на информация и управление” - един, за нуждите на катедра „Информатика” със срок от два месеца.


Срокът за подаване на документи е два месеца от обнародването в Държавен вестник.

Кандидатите подават документи съгласно Правила и процедури за заемане на академични длъжности в МГУ “Св. Иван Рилски”, София.

за Справки и подаване на документи:

МГУ „Св. Иван Рилски”, Ректорат, Канцелария на Сектор “Следдипломна квалификация”, ет. 3, ст. 79, тел. (02) 80-60-209, 0879 807 890; e-mail: sdk_veleva@mgu.bg.

Лице за контакт: инж. Зоя Велева.

КОНКУРСИТЕ СА ОБНАРОДВАН В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК,

брой 38 от 12.05.2017 г.


МИННО-ГЕОЛОЖКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ” - СОФИЯ, обявява конкурси за:

ГЛАВEН АСИСТЕНТ по:

Професионално направление 5.8. Проучване, добив и обработка на полезните изкопаеми, научна специалностГеология и проучване на полезните изкопаеми (Метални полезни изкопаеми и геохимия)” - един, за нуждите на катедра „Геология и проучване на порезните изкопаеми”;

Срокът за подаване на документи е два месеца от обнародването в Държавен вестник.


Кандидатите подават документи съгласно Правила и процедури за заемане на академични длъжности в МГУ “Св. Иван Рилски”, София.

за Справки и подаване на документи:

МГУ „Св. Иван Рилски”, Ректорат, Канцелария на Сектор “Следдипломна квалификация”, ет. 3, ст. 79, тел. (02) 80-60-209, 0879 807 890; e-mail: sdk_veleva@mgu.bg.

Лице за контакт: инж. Зоя Велева.

Конкурсът е обнародван в Държавен вестник,

брой 19 от 28.02.2017 г.


МИННО-ГЕОЛОЖКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ” - СОФИЯ, обявява
КОНКУРСИ за:
ГЛАВНИ АСИСТЕНТИ по:

Професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Химия” - един, за нуждите на катедра „Химия”;

Професионално направление 5.8. Проучване, добив и обработка на полезните изкопаеми, научна специалност „Обогатяване и рециклиране на суровини” - един, за нуждите на катедра „Обогатяване и рециклиране на суровини”;

Професионално направление 4.4. Науки за земята, научна специалност „Системи и устройства за опазване на околната среда” - един, за нуждите на катедра „Инженерна геоекология”.
Срокът за подаване на документи е два месеца от обнародването в Държавен вестник.
Кандидатите подават документи съгласно Правила и процедури за заемане на академични длъжности в МГУ “Св. Иван Рилски”, София.

ЗА СПРАВКИ И ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
МГУ „Св. Иван Рилски”, Ректорат, Канцелария на Сектор “Следдипломна квалификация”,
ет. 3, ст. 79, тел. (02) 80-60- 209, 0879 807 890; e-mail: sdk_veleva@mgu.bg.

Лице за контакт: инж. Зоя Велева.

Конкурсите са обнародвани в Държавен вестник, брой 103 от 27.12.2016 г.
МИННО-ГЕОЛОЖКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ” - СОФИЯ,

на основание Решение № 328 на Министерския съвет от 03 май 2016 г. и в съответствие със

Закона за развитие на академичния състав в Република България о б я в я в а прием за

РЕДОВНИ И ЗАДОЧНИ ДОКТОРАНТИ

за учебната 2016-2017 г., както следва:


шифър

Професионални направления и докторски програми

ОНС ДОКТОР

редовно

Задочно

1

2

3

4

3.7.

Администрация и управление
Икономика и управление (минно производство)

1

1

4.4.

Науки за земята
Методи и техника на геоложките изследвания

1

-


Технологии за пречистване на води

-

1

5.7.

Архитектура, строителство и геодезия
Маркшайдерство

1

-


Подземно строителство/ Минно строителство

2

1


5.8.

Проучване, добив и обработка на полезните изкопаеми
Геология и проучване на полезните изкопаеми

1

-


Подземен добив на полезни изкопаеми

1

1


Открит и подводен добив на полезни изкопаеми

-

1


Механизация на мините

-

1


Техника и технология на взривните работи

1

1


Техника и технология на сондирането

1

1


Транспорт и съхранение на нефт, газ и твърди минерални продукти

-

1


Общо:

9

9

Срокът за подаване на документи е два месеца от обнародването в Държавен вестник.

за Справки и подаване на документи:

МГУ „Св. Иван Рилски”, Ректорат, Канцелария на Сектор “Следдипломна квалификация”, ет. 3, ст. 79, тел. (02) 80-60-209, 0879 807 890; e-mail: sdk_veleva@mgu.bg.

Лице за контакт: инж. Зоя Велева.

Конкурсите са обнародвани в Държавен вестник,

брой 103 от 27.12.2016 г.

Новини

Предстоящи събития