Библиотека
Обща информация
Електронни учебници
Електронен каталог
Бюлетин нови книги
Абонамент

 

МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.

Обща информация

Библиотеката при Минно-геоложки университет е в системата на българските университетски библиотеки. По характер и фондосъдържание тя е уникална за България и осигурява потребителското търсене от научна литература за основните отрасли на университета - минно дело, геология и инженерна геоекология. Фондът на библиотеката е организиран систематично по Универсалната десетична класификация (УДК), като обхваща различни видове документални източници - книги, периодични издания, дисертации, научно-изследователски разработки и др.

Работно време
от 8.00ч. до 16.30ч.

В МГУ може да ползвате следните електронни ресурси, достъпът до които е възможен от всеки компютър в мрежата на университета:
Пълнотекстови бази данни:
Science Direct (www.sciencedirect.com)
ScienceDirect Freedom Collection е водеща интердисциплинарна колекция
насочена към академичната общност. Тя дава достъп до повече от 12,6
млн. статии от повече от 2500 рецензирани (peer-review) списания,
включително списания на отворен достъп. Лицензът на МОН включва достъп
до пълния текст на списанията от 2008 г. насам. Съдържанието е лесно
откриваемо, с интелигентни търсещи инструменти, с възможности за
намиране на сходно съдържание, модерен интерфейс и функции за
запазване и споделяне на съдържание.
Повече на http://www.elsevier.com/solutions/sciencedirect .


Mendeley (www.mendeley.com)
Mendeley (www.mendeley.com) е свободен софтуер за библиографски
мениджмънт и социална мрежа в помощ на учените и студентите. Чрез
създаване на онлайн профил, платформата индексира и организира Вашата
колекция от статии в PDF и съставя библиография в изисквания формат за
цитиране. Мрежата позволява управление на цитирането; четене,
анотиране и водене на бележки; импортиране и организация на документи;
споделяне на научна информация и проекти в уеб среда; откриване на
статии, учени и научни групи и достъп чрез мобилни устройства. На
базата на споделената от потребителите информация, можете да откривате
значимите статии, учени и научни групи на базата на наукометрична
информация. Mendeley позволява cъxpaнение на информация в уеб до 2
GB. Вижте видео ръководствата http://community.mendeley.com/guides

Рефератни и цитатни бази данни:
SCOPUS (www.scopus.com)
Scopus е най-голямата библиографска и наукометрична база данни в
областта на научната, медицинската и техническата литература. Базата
данни е незаменим помощник в работния процес на учените с интелигентни
инструменти за търсене, проследяване и анализ на научната информация.
В Scopus може да бъде направена оценка на списания, автори и
институции. Най-новата функция е метрика на ниво статия.
Scopus включва над 21 000 научни издания на повече от 5 000 издатели,
общо над 57 милиона библиографски записи; над 3 800 списания със
свободен достъп; над 90 хил. книги и информация за статии под печат
от над 3 850 списания, материали от конференции, патенти и други
ресурси.
Новото в Scopus:
1. Добавени са близо 4 милиона нови статии от преди 1996 г.
2. Има нова метрика на ниво статия.
3. Списанията на отворен достъп са индикирани в базата данни.

THOMSON REUTERS - ISI Web of Knowledge (www.isiknowledge.com)http://www.springerlink.com/
http://www.link.springer.com


Повече информация може да получите в Университетска библиотека.

Общ библиотечен фонд - около 93 500 б. ед. към 2016 г.

 • книги - 70273 б. ед.;
 • периодични издания - 22 967 б. ед.
 • нерегистриран фонд - 8 000 б. ед.

Организация на библиотечния фонд: 
Каталози

Електронен каталог “АБ” - 8900 записа

Електронен своден каталог на университетски библиотеки, работещи с “АБ”

Национален академичен своден каталог - НАБИС

Традиционни каталози:

 • Азбучни
  • Азбучен каталог на книгите на латиница;
  • Азбучен каталог на книгите на кирилица;
  • Азбучен каталог на периодичните издания на латиница;
  • Азбучен каталог на периодичните издания на кирилица;
  • Азбучен каталог на дисертации и хабилитационни трудове.
  • Азбучен каталог на договори за научни разработки по НИД
 • Систематичен каталог на книгите
 • Топографски каталог - служебен

Комплектуването на фонда на библиотеката е съобразено с потребностите на учебния процес и научно-изследователската дейност в следните направления : 

 • Миннотехнологичен факултет - МТФ
  • Маркшайдерство и геодезия - МиГ
  • Обогатяване и рециклиране на суровини - ОРС
  • Подземно строителство. - ПС
  • Разработване на полезни изкопаеми. - РПИ
 • Минно-eлектромеханичен факултет - МЕМФ
  • Автоматика, информационна и управляваща техника - АИУТ
  • Електроенергетика и електрообзавеждане - ЕЕЕО
  • Механизация на минното производство - ММП
 • Геологопроучвателен факултет - ГПФ
  • Биотехнология - БТ
  • Геология и геоинформатика - ГГИ
  • Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси - ГПМЕР
  • Екология и опазване на околната среда - ЕООС
  • Приложна геофизика - ПГ
  • Сондиране и добив на нефт и газ - СДНГ
  • Хидрогеология и инженерна геология - ХИГ

Читатели: общо около 2970.

 Организация на обслужването: В Библиотеката работят 5 библиотекари, които са разпределени според дейността си в следните отдели:

 • "Заемна служба" - Има 2 автоматизирани работни места за обслужване на читателите с книги за дома и 1 автоматизирано читателско място за ползване на електронни каталози, on-line бази данни и др.
 • "Читалня за книги" - в нея се съхраняват най-ценните енциклопедии, речници, справочни издания, монографии и задължителен екземпляр от учебниковия фонд – има 1 служебно и 3 читателски автоматизирани работни места.
 • "Читалня за периодични издания" - за списания, вестници, периодични и продължаващи издания. . Има 1 служебно и 8 автоматизирани читателски места.
 • Отдел "Комплектуване, обработка и каталози" - с напълно автоматизирани библиотечни процеси по регистрация, обработка и каталогизиране на библиотечния фонд – 2 автомат. работни места.
 • Общо библиотеката има 18 компютъра.

В библиотеката се извършват следните услуги за читателите:

 • ползване на интернет;
 • библиографски и фактографски справки;
 • междубиблиотечно заемане;
 • ксерокопиране, сканиране, принтиране и др.