Библиотека
Обща информация
Електронни учебници
Електронен каталог
Бюлетин нови книги
Абонамент

 

МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.

Електронни учебници

Автор
Заглавие
проф. Матей Матеев "Руднична локомотивна тяга"
доц. д-р Маргарита Токмакчиева "Минералогия"
КРИСТАЛОГРАФИЯ
МИНЕРАЛОГИЯ
ПЕТРОГРАФИЯ
доц. Светлозар Токмакчиев "Взаимозаменяемост и технически измервания"
доц. Никола Мърхов
доц. Светлозар Токмакчиев
"Машини за обработка на скалооблицовъчни материали"
гл. ас. Веселин Христов "Ръководство Паскал"
доц. Кънчо Иванов
инж. Динко Белчевски
"Програмиране в Интернет"

гл.ас. инж. Елка Георгиева Шаламанова

"В помощ на изпита по Геодезия и Маркшайдерство"
доц. дфн Добрин Тодоров "ЧОВЕКЪТ В ЕВРОПЕЙСКАТА ФИЛОСОФИЯ"

НАДКА ПЕЕВА
npeeva2012@yahoo.com

"Основи на органичната геохимия"

Александър К. Здравков
Йордан И. Кортенски

Атлас На мацералите в Български въглища

МЕТОДИ МАЖДРАКОВ, ДОБРИЯН БЕНОВ, ГЕОРГИ ТРАПОВ

CADMin
АВТОМАТИЗИРАНО ПЛАНИРАНЕ НА РАЗВИТИЕТО НА МИННИТЕ РАБОТИ В ОТКРИТИТЕ РУДНИЦИ

   

Новини

Предстоящи събития