МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.

НОВИНИ

Информационна среща по проект „Студентски практики – фаза 1“     27.04.2017
На 25 април 2017 г., в зала 303 на Минно-Геоложки Университет "Св. Иван Рилски", се проведе информационна среща по проект „Студентски практики – фаза 1“. На срещата присъстваха студенти, ментори от различни обучаващи организации и академични наставници.Събитието беше открито от доц. д-р Юли Радев – Функционален експерт по проекта.Кратка презентация за целите на стартиралия проект BG05М2ОP001-2.002- 0001 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 1“ по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОП НОИР) чрез Европейския социален фонд на Европейския съюз, направи гл. ас д-р Калинка Величкова – Функционален експерт. Тя запозна студентите с начина на регистрация, избор на обява по съответното направление, избор на Академичен наставник и изготвяне на график за периода на практиката, както и нейното отчитане.Екипа по проекта отговори на поставените от страна на ментори и студенти въпроси. Аспарух Цветков II курс, спец. "Геология и геоинформатика", завършил успешно своята практика, направи кратка презентация за работата си в обучаващата организация, както и за ползите и придобитите умения.
 

Новини

Предстоящи събития