logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Профил на купувача

Дирекция "Административна и стопанска дейност", Отдел "Обществени поръчки и търгове"
Лице за контакти: Диана Георгиев, експерт отдел "Обществени поръчки и търгове"
Адрес: МГУ "Св. Иван Рилски", гр. София, п.к. 1700, Студентски град, ул. "Проф. Боян Каменов", Ректорат
Телефон: 02 8060219, Факс: 02 9624940, email: opit@mgu.bg

 ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ”

Решение за откриване на процедура
Обявление за обществена поръчка
Решение за прекратяване на откритата процедура по обособени позиции 6,10,14 и 26
Решение за обявяване на класирането и отстранените участници и участниците определени за изпълнители на обществената поръчка по обособени позиции
Решение за прекратяване на откритата процедура по обособени позиции 7,9,13,15 и 23
Решение за прекратяване на откритата процедура по обособена позиция 16
Решение за отмяна на Решение за обявяване на класирането и отстранените участници ,и участника определен за изпълнители на обществената поръчка, в частта му по обособена позиция 33
Решение за обявяване на участника, определен за изпълнители на обществената поръчка по обособена позиция 16
Решение за обявяване на участниците, определени за изпълнители на обществената поръчка по обособени позиции 6, 10 и 26
Решение за обявяване на участника, определен за изпълнител на обществената поръчка по обособена позиция 14
Обява за отварянето на ценовите оферти на допуснатите участници по обособена позиция 33
Решение за обявяване на класирането и отстранените участници и участника определен за изпълнител на обществената поръчка по обособена позиция 33
Решение за прекратяване на откритата процедура по обособена позиция 31
Информация за изпълнен договор по обособена позиция 5 2014-11-14 11:21:35
Информация за изпълнен договор по обособена позиция 8 2014-11-14 11:22:29
Информация за изпълнен договор по обособена позиция 19 2014-11-14 11:22:44
Информация за изпълнен договор по обособена позиция 14 2014-11-14 11:23:01
Информация за изпълнен договор по обособена позиция 30 2014-11-14 11:23:14
Информация по чл. 22б, ал. 2, т.14 от ЗОП 2014-11-19 19:01:12
Информация по чл. 22б, ал. 2, т.14 от ЗОП 2014-12-01 22:55:14
Информация по чл. 22б, ал. 2, т.14 от ЗОП 2014-12-01 22:55:29
Информация по чл. 22б, ал. 2, т.14 от ЗОП 2014-12-01 22:55:32
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 16 от ЗОП 2014-12-19 14:55:13
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 16 от ЗОП 2014-12-19 14:55:13
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 16 от ЗОП 2014-12-19 14:55:13
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка по обособена позиция 32 2015-01-19 14:41:46
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП за обособена позиция 32 2015-02-04 14:54:45
Договор за възлагане на обществена поръчка по обособена позиция 14 2016-01-19 13:07:36
Документация за участие в обществена поръчка 2016-06-17 17:30:31

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter