logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Профил на купувача

Дирекция "Административна и стопанска дейност", Отдел "Обществени поръчки и търгове"
Лице за контакти: Диана Георгиев, експерт отдел "Обществени поръчки и търгове"
Адрес: МГУ "Св. Иван Рилски", гр. София, п.к. 1700, Студентски град, ул. "Проф. Боян Каменов", Ректорат
Телефон: 02 8060219, Факс: 02 9624940, email: opit@mgu.bg

 ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ – ОТДЕЛ “СТУДЕНТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ И СТОЛОВЕ”

Решение за откриване на процедура 2014-10-10 20:21:30
Документация за участие 2014-10-10 20:21:59
Обявление за обществена поръчка 2014-10-10 20:22:27
Разяснения по документацията за участие 2014-10-28 13:51:54
Протокол от заседание на комисията, проведено на 11.11.2014 г 2014-11-13 15:25:21
Обява за датата и часа на отваряне на ценовите предложения на участниците в процедуратa 2014-11-24 16:47:45
Протокол от заседание на комисията, проведено на 24.11.2014 г. 2014-12-01 11:35:47
Протокол от заседание на комисията, проведено на 27.11.2014 г. 2014-12-01 11:36:12
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнители на обществената поръчка по обособени позиции 2014-12-01 11:36:28
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 9 от ЗОП 2015-01-12 16:26:56
Договор за обществена поръчка по обособена позиция 1 2015-01-15 15:47:22
Договор за обществена поръчка по обособена позиция 2 2015-01-15 15:47:38
Договор за обществена поръчка по обособена позиция 3 2015-01-15 15:48:05
Договор за обществена поръчка по обособена позиция 4 2015-01-15 15:48:20
Договор за обществена поръчка по обособена позиция 5 2015-01-15 15:48:33
Договор за обществена поръчка по обособена позиция 6 2015-01-15 15:48:48
Договор за обществена поръчка по обособена позиция 7 2015-01-15 15:49:02
Договор за обществена поръчка по обособена позиция 8 2015-01-15 15:49:19
Информация за сключени договори по обособени позиции 1, 2 и 3 2015-01-15 15:50:16
Информация за сключен договор по обособена позиция 7 2015-01-15 15:50:30
Информация за сключени договори по обособени позиции 4 и 6 2015-01-15 15:50:51
Информация за сключени договори по обособени позиции 5 и 8 2015-01-15 15:51:09
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 9 от ЗОП 2015-02-04 17:39:05
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП 2015-02-25 20:23:36
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП 2015-04-01 20:50:19
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП 2015-04-30 15:15:01
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП 2015-05-27 18:04:42
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП 2015-06-19 15:59:29
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП 2015-07-09 17:25:36
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП 2015-07-30 16:03:10
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП 2015-09-10 23:21:07
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП 2015-10-05 14:19:25
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП 2015-10-30 16:15:50
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП 2015-12-01 13:45:27
Информация за изпълнен договор по обособена позиция 1 2015-12-22 23:05:17
Информация за изпълнен договор по обособена позиция 2 2015-12-22 23:05:31
Информация за изпълнен договор по обособена позиция 3 2015-12-22 23:05:54
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП 2015-12-23 19:48:42
Информация за изпълнен договор по обособена позиция 8 2016-01-05 20:09:31
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП 2016-01-20 11:19:33
Информация за изпълнен договор по обособена позиция 7 2016-01-20 12:57:31
Информация за изпълнен договор по обособена позиция 4 2016-01-20 12:57:47
Информация за изпълнен договор по обособена позиция 6 2016-01-20 12:58:01
Информация за изпълнен договор по обособена позиция 5 2016-01-22 12:03:34
Информация по чл. 22б, ал. 2, т.16 от ЗОП 2016-01-25 15:51:43

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter