logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Профил на купувача

Дирекция "Административна и стопанска дейност", Отдел "Обществени поръчки и търгове"
Лице за контакти: Диана Георгиев, експерт отдел "Обществени поръчки и търгове"
Адрес: МГУ "Св. Иван Рилски", гр. София, п.к. 1700, Студентски град, ул. "Проф. Боян Каменов", Ректорат
Телефон: 02 8060219, Факс: 02 9624940, email: opit@mgu.bg

 Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, гр. София и избор на координатор на стандартна балансираща група

Решение за откриване на процедура 2014-11-17 14:28:23
Обявление за обществена поръчка 2014-11-17 14:28:40
Документация за участие 2014-11-17 14:28:56
Разяснения по документацията за участие 2014-11-19 16:12:31
Разяснения по документацията за участие - 2 2014-11-21 13:07:13
Разяснения по документацията за участие - 3 2014-11-26 12:31:52
Решение Р-1401/27.11.2014 г. за промяна на Обявлението и Документацията за обществената поръчка 2014-11-28 22:10:30
Обявление за обществена поръчка, променено с Решение Р-1401/27.11.2014 г. 2014-11-28 22:10:49
Документация за участие, променена с Решение Р-1401/27.11.2014 г. 2014-11-28 22:11:04
Протокол от заседание на комисията, проведено на 16.12.2014 г. 2014-12-19 14:52:45
Обява за датата и часа на отваряне на ценовите предложения на участниците в процедурата 2015-01-09 14:07:15
Протокол от заседание на комисията, проведено на 08.01.2015 г 2015-01-20 15:31:43
Протокол от заседание на комисията, проведено на 15.01.2015 г 2015-01-20 15:32:00
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка 2015-01-20 15:32:19
Информация за сключен договор 2015-02-18 09:15:10
Договор за обществена поръчка 2015-02-18 09:15:26
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 9 от ЗОП 2015-02-25 20:26:43
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 9 от ЗОП 2015-03-06 15:52:36
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП 2015-05-28 18:12:13
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП 2015-07-02 11:29:56
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП 2015-07-30 16:05:41
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП 2015-09-10 23:18:37
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП 2015-09-30 18:16:53
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП 2015-10-30 16:14:04
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП 2015-12-01 13:29:23
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП 2015-12-23 19:44:35
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП 2016-01-25 15:48:34
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП 2016-02-23 15:22:43
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП 2016-03-24 21:39:40
Информация за изпълнен договор 2016-04-13 23:51:53

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter