logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Профил на купувача

Дирекция "Административна и стопанска дейност", Отдел "Обществени поръчки и търгове"
Лице за контакти: Диана Георгиев, експерт отдел "Обществени поръчки и търгове"
Адрес: МГУ "Св. Иван Рилски", гр. София, п.к. 1700, Студентски град, ул. "Проф. Боян Каменов", Ректорат
Телефон: 02 8060219, Факс: 02 9624940, email: opit@mgu.bg

 ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ” - 2014 г

Решение за откриване на процедура
Обявление за обществена поръчкa
Отговор на въпрос към документацията - 26.05.2014 г.
Протокол на Комисията от 24.06.2014 г.
Решение за прекратяване на откритата процедура по обособени позиции 3 и 4
Обява за отварянето на ценовите оферти на допуснатите участници
Решение за обявяване на участниците, определени за изпълнители на обществената поръчка по обособени позиции 1 и 2
Решение за откриване на процедура на договаряне без обявление по обособена позиция 3 на обществената поръчка
Решение за откриване на процедура на договаряне без обявление по обособена позиция 4 на обществената поръчка
Решение за обявяване на участника, определен за изпълнител на обществената поръчка по обособена позиция 3
Решение за обявяване на участника, определен за изпълнител на обществената поръчка по обособена позиция 4
Договор за обществена поръчка по обособена позиция 3 2014-10-08 15:16:35
Обявление за възложена поръчка по обособена позиция 3 2014-10-16 08:41:37
Обявление за възложена поръчка по обособена позиция 4 2014-10-16 08:42:02
Приемно-предавателен протокол за доставка по обособена позиция 4 2014-10-31 14:57:37
Приемно-предавателен протокол за инсталация и въвеждане в експлоатация по обособена позиция 4 2014-10-31 14:57:55
Приемно-предавателен протокол за проведено обучение по обособена позиция 4 2014-10-31 14:58:08
Финален приемно-предавателен протокол по обособена позиция 4 2014-10-31 14:58:30
Информация за изпълнен договор по обособена позиция 1 2014-11-14 11:24:42
Информация по чл. 22б, ал. 2, т.14 от ЗОП 2014-12-01 22:57:00
Информация за изпълнен договор по обособена позиция 4 2014-12-09 22:20:02
Приемно-предавателен протокол за доставка по обособена позиция 2 2014-12-09 22:22:00
Приемно-предавателен протокол за инсталация и въвеждане в експлоатация по обособена позиция 2 2014-12-09 22:22:24
Приемно-предавателен протокол за проведено обучение по обособена позиция 2 2014-12-09 22:23:33
Финален приемно-предавателен протокол по обособена позиция 2 2014-12-09 22:23:50
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 16 от ЗОП 2014-12-19 14:56:53
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 16 от ЗОП 2014-12-19 14:56:53
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 16 от ЗОП 2014-12-19 14:56:53
Приемно-предавателен протокол за доставка по обособена позиция 3 2015-01-14 18:02:05
Приемно-предавателен протокол за инсталация и въвеждане в експлоатация по обособена позиция 3 2015-01-14 18:02:32
Финален приемно-предавателен протокол по обособена позиция 3 2015-01-14 18:02:53
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка по обособена позиция 2 2015-01-19 14:37:54
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка по обособена позиция 3 2015-01-21 15:04:58
"Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП 2015-02-04 17:45:03
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП 2015-02-04 17:45:40
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 16 от ЗОП 2015-02-04 17:46:00
Договор за обществена поръчка по обособена позиция 1 2016-01-25 16:21:57
Договор за обществена поръчка по обособена позиция 2 2016-01-26 14:51:13
Документация за участие в обществена поръчка 2016-06-17 19:08:02

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter