logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Профил на купувача

Дирекция "Административна и стопанска дейност", Отдел "Обществени поръчки и търгове"
Лице за контакти: Диана Георгиев, експерт отдел "Обществени поръчки и търгове"
Адрес: МГУ "Св. Иван Рилски", гр. София, п.к. 1700, Студентски град, ул. "Проф. Боян Каменов", Ректорат
Телефон: 02 8060219, Факс: 02 9624940, email: opit@mgu.bg

 Осигуряване на физическа въоръжена денонощна охрана на обекти на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, гр. София - 2015 г.

Решение за откриване на процедура 2014-12-10 17:25:33
Обявление за обществена поръчка 2014-12-10 17:25:58
Документация за участие 2014-12-10 17:26:12
Протокол от заседание на комисията, проведено на 08.01.2015 г. 2015-01-09 14:06:11
Обява за датата и часа на отваряне на ценовите предложения на участниците в процедурата 2015-01-19 17:37:01
Протокол от заседание на комисията, проведено на 08.01.2015 г. 2015-02-12 16:41:48
Протокол от заседание на комисията, проведено на 19.01.2015 г. 2015-02-12 16:41:58
Протокол от заседание на комисията, проведено на 22.01.2015 г. 2015-02-12 16:42:14
Протокол от заседание на комисията, проведено на 03.02.2015 г. 2015-02-12 16:42:27
Протокол от заседание на комисията, проведено на 10.02.2015 г. 2015-02-12 16:42:41
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка 2015-02-12 16:42:52
Информация за сключен договор 2015-03-10 09:42:11
Договор за обществена поръчка 2015-03-10 09:42:22
Приложение 7 към Договор за обществена поръчка 2015-03-10 09:42:46
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 9 от ЗОП 2015-04-01 20:47:15
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП 2015-04-30 15:09:26
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП 2015-06-18 11:51:57
Възлагателно писмо 2015-06-22 15:22:51
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП 2015-07-07 11:32:02
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП 2015-07-30 16:04:25
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП 2015-09-10 23:17:18
Възлагателно писмо 2015-10-30 12:53:04
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП 2015-10-30 16:13:02
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП 2015-12-01 13:27:31
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП 2015-12-23 19:36:26
Възлагателно писмо 2016-02-15 11:42:13
Информация за изпълнен договор 2016-03-16 21:14:14
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП 2016-03-24 21:38:37
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 16 от ЗОП 2016-03-24 21:45:05

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter