logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Профил на купувача

Дирекция "Административна и стопанска дейност", Отдел "Обществени поръчки и търгове"
Лице за контакти: Диана Георгиев, експерт отдел "Обществени поръчки и търгове"
Адрес: МГУ "Св. Иван Рилски", гр. София, п.к. 1700, Студентски град, ул. "Проф. Боян Каменов", Ректорат
Телефон: 02 8060219, Факс: 02 9624940, email: opit@mgu.bg

 ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ” - 2014 г. (втора част)

Решение за откриване на процедура
Обявление за обществена поръчкa
Обява за отварянето на ценовите оферти на допуснатите участници
Решение за обявяване на участника, определен за изпълнител на обществената поръчка
Договор за обществена поръчка 2014-10-08 15:18:25
Обявление за възложена поръчка 2014-10-16 08:44:16
Приемно-предавателен протокол за доставка 2014-11-14 16:01:23
Приемно-предавателен протокол за инсталация и въвеждане в експлоатация 2014-11-14 16:01:44
Приемно-предавателен протокол за проведено обучени 2014-11-14 16:02:02
Финален приемно-предавателен протокол 2014-11-14 16:02:17
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 9 от ЗОП 2014-12-19 15:01:06
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 16 от ЗОП 2014-12-19 15:01:06
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка 2015-01-19 14:39:11
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП 2015-02-04 17:28:23
Документация за участие в обществена поръчка 2016-06-17 19:12:39

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter