logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Профил на купувача

Дирекция "Административна и стопанска дейност", Отдел "Обществени поръчки и търгове"
Лице за контакти: Диана Георгиев, експерт отдел "Обществени поръчки и търгове"
Адрес: МГУ "Св. Иван Рилски", гр. София, п.к. 1700, Студентски град, ул. "Проф. Боян Каменов", Ректорат
Телефон: 02 8060219, Факс: 02 9624940, email: opit@mgu.bg

 ЕОП2/29.05.2015 г. ПОДБОР НА КЛЮЧОВИ ЕКСПЕРТИ – ХИДРОГЕОЛОГ И ХИДРОХИМИК ЗА НУЖДИТЕ НА ДОГОВОР № Д-34-15/07.04.2015 г., ПО ПРОЕКТ „ПРОУЧВАТЕЛЕН МОНИТОРИНГ ЗА ОЦЕНКА НА НАТИСКА И ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА РУДОДОБИВА И РУДОПРЕРАБОТКАТА НА МЕТАЛНИ РУДИ И УРАНОДОБИВА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА МЕРКИ КЪМ ПУРБ В ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИЯ РАЙОН”

Публична покана 2015-06-01 13:56:33
Документация за участие в обществена поръчка 2015-06-01 13:56:49
Протокол от заседание на Комисията за получаване, разглеждане и оценка на офертите и за класиране на участниците, провело се на 11.06.2015 г. 2015-06-12 15:26:51
Договор за обществена поръчка по обособена позиция 1 2015-06-24 10:39:26
Договор за обществена поръчка по обособена позиция 2 2015-06-24 10:39:37
Протокол за извършена работа по обособена позиция 1 2015-07-30 16:02:14
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП по обособена позиция 1 2015-07-31 18:43:57
Протокол за извършена работа по обособена позиция 2 2015-08-03 23:36:11
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП по обособена позиция 2 2015-09-07 22:20:24
Протокол за извършена работа по обособена позиция 1 2015-09-08 15:15:32
Протокол за извършена работа по обособена позиция 2 2015-09-08 15:16:50
Протокол за извършена работа по обособена позиция 1 2015-09-16 13:45:15
Протокол за извършена работа по обособена позиция 2 2015-09-16 13:45:51
Протокол за извършена работа по обособена позиция 1 2015-10-29 19:52:10
Протокол за извършена работа по обособена позиция 2 2015-10-29 19:52:30
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП по обособени позиции 1 и 2 2015-10-30 16:10:47
Протокол за извършена работа по обособена позиция 1 2015-12-04 16:16:35
Протокол за извършена работа по обособена позиция 2 2015-12-04 16:16:54
Протокол за извършена работа по обособена позиция 1 2016-01-05 20:11:43
Протокол за извършена работа по обособена позиция 2 2016-01-05 20:12:07
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП по обособени позиции 1 и 2 2016-01-25 15:53:15
Протокол за извършена работа по обособена позиция 1 2016-02-11 16:04:08
Протокол за извършена работа по обособена позиция 2 2016-02-11 16:04:18
Протокол за извършена работа по обособена позиция 1 2016-03-14 18:05:54
Протокол за извършена работа по обособена позиция 2 2016-03-14 18:06:13
Протокол за извършена работа по обособена позиция 1 2016-04-12 23:58:55
Протокол за извършена работа по обособена позиция 2 2016-04-12 23:59:07
Анекс към Договор за обществена поръчка по обособена позиция 1 2016-06-17 16:58:41
Анекс към Договор за обществена поръчка по обособена позиция 2 2016-06-17 16:58:57

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter