logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Профил на купувача

Дирекция "Административна и стопанска дейност", Отдел "Обществени поръчки и търгове"
Лице за контакти: Диана Георгиев, експерт отдел "Обществени поръчки и търгове"
Адрес: МГУ "Св. Иван Рилски", гр. София, п.к. 1700, Студентски град, ул. "Проф. Боян Каменов", Ректорат
Телефон: 02 8060219, Факс: 02 9624940, email: opit@mgu.bg

 ЕОП3/24.06.2015 г. ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДОГОВОР № Д-34-15/07.04.2015 г., ПО ПРОЕКТ „ПРОУЧВАТЕЛЕН МОНИТОРИНГ ЗА ОЦЕНКА НА НАТИСКА И ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА РУДОДОБИВА И РУДОПРЕРАБОТКАТА НА МЕТАЛНИ РУДИ И УРАНОДОБИВА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА МЕРКИ КЪМ ПУРБ В ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИЯ РАЙОН”

Публична покана 2015-06-25 10:13:16
Документация за участие в обществена поръчка 2015-06-25 10:13:30
Протокол от заседание на Комисията за получаване, разглеждане и оценка на офертите и за класиране на участниците, провело се на 07.07.2015 г. 2015-07-08 13:46:42
Договор за обществена поръчка 2015-07-28 16:40:37
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 9 от ЗОП 2015-07-30 16:05:04
Приемно-предавателен протокол за извършена доставка 2015-09-07 12:10:48
Информация по чл. 22б, ал. 2, т.14 от ЗОП 2015-09-07 22:21:04
Информация за изпълнен договор 2015-09-08 15:17:56
Информация по чл. 22б, ал. 2, т.16 от ЗОП 2015-09-30 18:21:19

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter