logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Профил на купувача

Дирекция "Административна и стопанска дейност", Отдел "Обществени поръчки и търгове"
Лице за контакти: Диана Георгиев, експерт отдел "Обществени поръчки и търгове"
Адрес: МГУ "Св. Иван Рилски", гр. София, п.к. 1700, Студентски град, ул. "Проф. Боян Каменов", Ректорат
Телефон: 02 8060219, Факс: 02 9624940, email: opit@mgu.bg

 ОП5/27.07.2015 г. Доставка на един брой нов лазерен 3D скенер за нуждите на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”

Решение за откриване на процедурата 2015-07-27 14:42:27
Покана за участие 2015-07-27 14:42:37
Проект на договор 2015-08-04 12:49:00
Протокол от заседание на комисията, проведено на 07.08.2015 г. 2015-08-10 20:33:45
Доклад на комисията за проведена процедура на договаряне без обявление 2015-08-10 20:34:01
Решение за определяне на изпълнител на обществената поръчка 2015-08-10 20:34:12
Становище на АОП по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП 2015-08-14 17:32:01
Информация за сключен договор 2015-09-12 12:35:35
Договор за обществена поръчкa 2015-09-16 11:20:05
Приемно-предавателен протокол за извършена доставка 2015-09-30 14:10:32
Информация по чл. 22б, ал. 2, т.14 от ЗОП 2015-09-30 18:20:39
Приемно-предавателен протокол за инсталация и въвеждане в експлоатация 2015-10-06 13:07:42
Приемно-предавателен протокол за проведено обучение 2015-10-06 13:08:02
Финален приемно-предавателен протокол за извършена доставка 2015-10-06 13:08:15
Информация по чл. 22б, ал. 2, т.14 от ЗОП 2015-10-30 16:11:50
Информация по чл. 22б, ал. 2, т.14 от ЗОП 2015-12-01 13:25:35
Информация по чл. 22б, ал. 2, т.14 от ЗОП 2015-12-21 17:13:54
Информация по чл. 22б, ал. 2, т.14 от ЗОП 2016-01-25 15:52:36
Информация по чл. 22б, ал. 2, т.14 от ЗОП 2016-02-23 15:24:55
Информация по чл. 22б, ал. 2, т.14 от ЗОП 2016-03-22 21:54:38
Информация за изпълнен договор 2016-05-14 18:09:16

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter