logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Профил на купувача

Дирекция "Административна и стопанска дейност", Отдел "Обществени поръчки и търгове"
Лице за контакти: Диана Георгиев, експерт отдел "Обществени поръчки и търгове"
Адрес: МГУ "Св. Иван Рилски", гр. София, п.к. 1700, Студентски град, ул. "Проф. Боян Каменов", Ректорат
Телефон: 02 8060219, Факс: 02 9624940, email: opit@mgu.bg

 ОП8/27.10.2015 г. ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ – ОТДЕЛ “СТУДЕНТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ И СТОЛОВЕ”

Решение за откриване на процедура 2015-10-27 14:54:42
Обявление за обществена поръчка 2015-10-27 14:54:57
Документация за участие 2015-10-27 14:55:11
Решение за прекратяване на обществената поръчка по обособени позиции 6 и 7 2015-11-06 17:28:58
Протокол от заседание на Комисията за разглеждане и оценка на офертите и за класиране на участниците, провело се на 25.11.2015 г. 2015-11-27 11:24:54
Обява за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения на участниците 2015-12-10 16:22:49
Протокол от заседание на комисията, проведено на 10.12.2015 г. 2015-12-16 15:42:54
Протокол от заседание на комисията, проведено на 15.12.2015 г. 2015-12-16 15:43:07
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнители на обществената поръчка по обособени позиции 2015-12-16 15:43:21
Решение за прекратяване на обществената поръчка по обособена позиция 8 2015-12-16 15:43:35
Информация за сключен договор по обособени позиции 1, 2, 3 и 4 2016-01-06 14:56:20
Договор за възлагане на обществена поръчка по обособена позиция 1 2016-01-07 14:11:22
Договор за възлагане на обществена поръчка по обособена позиция 2 2016-01-07 14:11:35
Договор за възлагане на обществена поръчка по обособена позиция 3 2016-01-07 14:11:47
Договор за възлагане на обществена поръчка по обособена позиция 4 2016-01-07 14:11:59
Информация за сключен договор по обособена позиция 5 2016-01-13 22:23:30
Договор за възлагане на обществена поръчка по обособена позиция 5 2016-01-14 16:01:17
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 9 от ЗОП 2016-01-25 15:51:01
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП 2016-02-23 15:19:10
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП 2016-03-24 21:45:32

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter