logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Профил на купувача

Дирекция "Административна и стопанска дейност", Отдел "Обществени поръчки и търгове"
Лице за контакти: Диана Георгиев, експерт отдел "Обществени поръчки и търгове"
Адрес: МГУ "Св. Иван Рилски", гр. София, п.к. 1700, Студентски град, ул. "Проф. Боян Каменов", Ректорат
Телефон: 02 8060219, Факс: 02 9624940, email: opit@mgu.bg

 ОП9/10.11.2015 г. ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДОГОВОР № ДФНИ ТО2/2 ОТ 12.12.2014 Г. ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ОТ ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Публична покана 2015-11-10 13:47:47
Документация за участие в обществена поръчка 2015-11-10 13:48:08
Протокол от заседание на Комисията за получаване, разглеждане и оценка на офертите и за класиране на участниците, провело се на 20.11.2015 г. 2015-11-23 13:33:11
Договор за възлагане на обществена поръчка 2015-12-04 15:34:25
Приемно-предавателен протокол за извършена доставка 2015-12-11 14:34:07
Информация по чл. 22б, ал. 2, т.14 от ЗОП 2015-12-21 17:14:40
Информация за изпълнен договор 2015-12-22 14:09:13
Информация по чл. 22б, ал. 2, т.16 от ЗОП 2015-12-23 19:48:08

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter