logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Профил на купувача

Дирекция "Административна и стопанска дейност", Отдел "Обществени поръчки и търгове"
Лице за контакти: Диана Георгиев, експерт отдел "Обществени поръчки и търгове"
Адрес: МГУ "Св. Иван Рилски", гр. София, п.к. 1700, Студентски град, ул. "Проф. Боян Каменов", Ректорат
Телефон: 02 8060219, Факс: 02 9624940, email: opit@mgu.bg

 ОП10/23.11.2015 г. ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ – ОТДЕЛ “СТУДЕНТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ И СТОЛОВЕ”

Решение за откриване на процедура 2015-11-24 15:36:37
Обявление за обществена поръчка 2015-11-24 15:36:51
Документация за участие 2015-11-24 15:37:06
Протокол от заседание на Комисията за разглеждане и оценка на офертите и за класиране на участниците, провело се на 23.12.2015 г. 2015-12-23 15:03:12
Обява за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници 2016-01-08 16:35:13
Протокол от заседание на комисията, проведено на 08.01.2016 г. 2016-01-15 10:32:35
Протокол от заседание на комисията, проведено на 13.01.2016 г. 2016-01-15 10:33:00
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнители на обществената поръчка по обособени позиции 2016-01-15 10:33:22
Информация за сключен договор по обособена позиция 2 2016-02-03 16:11:16
Договор за възлагане на обществена поръчка по обособена позиция 2 2016-02-04 17:33:26
Информация за сключен договор по обособена позиция 1 2016-02-04 17:34:14
Договор за възлагане на обществена поръчка по обособена позиция 1 2016-02-05 12:49:14
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 9 от ЗОП 2016-02-23 15:20:20
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП 2016-03-24 21:46:15

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter