logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Профил на купувача

Дирекция "Административна и стопанска дейност", Отдел "Обществени поръчки и търгове"
Лице за контакти: Диана Георгиев, експерт отдел "Обществени поръчки и търгове"
Адрес: МГУ "Св. Иван Рилски", гр. София, п.к. 1700, Студентски град, ул. "Проф. Боян Каменов", Ректорат
Телефон: 02 8060219, Факс: 02 9624940, email: opit@mgu.bg

 ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ” - 2014 г. (трета част)

Решение за откриване на процедура
Обявление за обществена поръчкa
Документация за участие в обществена поръчка
Обява за датата и часа на отваряне на ценовите предложения на участниците в процедурата 2014-10-22 16:03:37
Протокол от заседание на комисията, проведено на 16.10.2014 г. 2014-10-23 12:53:10
Протокол от заседание на комисията, проведено на 28.10.2014 г. 2014-10-29 17:14:43
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка 2014-10-29 17:14:58
Обявление за възложена поръчка 2014-12-11 15:05:27
Договор за обществена поръчка 2014-12-11 15:05:40
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 9 от ЗОП 2014-12-19 15:20:36
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП 2015-02-04 14:44:19
Приемно-предавателен протокол за доставка 2015-02-12 09:52:45
Приемно-предавателен протокол за инсталация и въвеждане в експлоатация 2015-02-12 09:53:02
Приемно-предавателен протокол за проведено обучение 2015-02-12 09:53:17
Финален приемно-предавателен протокол 2015-02-12 09:53:33
Информация за изпълнен договор 2015-02-12 16:39:59
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 16 от ЗОП 2015-03-06 15:56:28

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter