logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Профил на купувача

Дирекция "Административна и стопанска дейност", Отдел "Обществени поръчки и търгове"
Лице за контакти: Диана Георгиев, експерт отдел "Обществени поръчки и търгове"
Адрес: МГУ "Св. Иван Рилски", гр. София, п.к. 1700, Студентски град, ул. "Проф. Боян Каменов", Ректорат
Телефон: 02 8060219, Факс: 02 9624940, email: opit@mgu.bg

 ОП11/18.12.2015 г. Осигуряване на физическа въоръжена денонощна охрана на обекти на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, гр. София

Решение за откриване на процедура 2015-12-18 15:12:57
Обявление за обществена поръчка 2015-12-18 15:13:16
Документация за участие 2015-12-18 15:13:31
Протокол от заседание на Комисията за разглеждане и оценка на офертите и за класиране на участниците, провело се на 18.01.2016 г. 2016-01-19 23:30:16
Обява за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници 2016-01-27 14:48:31
Протокол от заседание на комисията, проведено на 27.01.2016 г. 2016-02-02 13:35:50
Протокол от заседание на комисията, проведено на 01.02.2016 г. 2016-02-02 13:36:03
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка 2016-02-02 13:36:15
Информация за сключен договор 2016-03-07 19:01:40
Договор за възлагане на обществена поръчка 2016-03-08 19:44:37
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 9 от ЗОП 2016-03-24 21:43:58
Възлагателно писмо 2016-04-26 23:40:46
Възлагателно писмо 2016-09-26 19:43:36

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter