logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Профил на купувача

Дирекция "Административна и стопанска дейност", Отдел "Обществени поръчки и търгове"
Лице за контакти: Диана Георгиев, експерт отдел "Обществени поръчки и търгове"
Адрес: МГУ "Св. Иван Рилски", гр. София, п.к. 1700, Студентски град, ул. "Проф. Боян Каменов", Ректорат
Телефон: 02 8060219, Факс: 02 9624940, email: opit@mgu.bg

 ОП12/15.01.2016 г. Доставка на вода и безалкохолни напитки за нуждите на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – Отдел „Студентски общежития и столове”

Решение за откриване на процедура 2016-01-15 10:30:38
Обявление за обществена поръчка 2016-01-15 10:30:55
Документация за участие 2016-01-15 10:31:13
Решение за промяна на Обявлението за обществена поръчка и Документацията за участие в процедурата 2016-02-15 17:27:31
Обявление за обществена поръчка, променено с Решение за промяна Р-194/15.02.2016 г. 2016-02-15 17:27:45
Документация за участие, променена с Решение за промяна Р-194/08.02.2016 г. 2016-02-15 17:27:57
Обява за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници 2016-02-22 19:02:19
Протокол от заседание на комисията, проведено на 22.02.2016 г. 2016-02-26 14:36:45
Протокол от заседание на комисията, проведено на 26.02.2016 г. 2016-02-26 14:36:57
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка 2016-02-26 14:37:09
Договор за възлагане на обществена поръчка 2016-03-14 18:10:29
Информация за сключен договор 2016-03-14 18:11:27
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 9 от ЗОП 2016-03-24 21:44:49

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter