logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Профил на купувача

Дирекция "Административна и стопанска дейност", Отдел "Обществени поръчки и търгове"
Лице за контакти: Диана Георгиев, експерт отдел "Обществени поръчки и търгове"
Адрес: МГУ "Св. Иван Рилски", гр. София, п.к. 1700, Студентски град, ул. "Проф. Боян Каменов", Ректорат
Телефон: 02 8060219, Факс: 02 9624940, email: opit@mgu.bg

 ОП13/26.01.2016 г. Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, гр. София и избор на координатор на стандартна балансираща група

Решение за откриване на процедура 2016-01-26 14:49:42
Обявление за обществена поръчка 2016-01-26 14:49:53
Документация за участие 2016-01-26 14:50:10
Решение за промяна на Обявлението за обществена поръчка и Документацията за участие в процедурата 2016-02-08 17:59:24
Обявление за обществена поръчка, променено с Решение за промяна Р-162/08.02.2016 г. 2016-02-08 17:59:40
Документация за участие, променена с Решение за промяна Р-162/08.02.2016 г. 2016-02-08 17:59:53
Протокол от заседание на Комисията за разглеждане и оценка на офертите и за класиране на участниците, провело се на 24.02.2016 г. 2016-02-25 12:55:07
Обява за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници 2016-03-08 19:45:38
Протокол от заседание на комисията, проведено на 08.03.2016 г. 2016-03-14 18:02:00
Протокол от заседание на комисията, проведено на 12.03.2016 г. 2016-03-14 18:02:12
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка 2016-03-14 18:02:24
Информация за сключен договор 2016-03-30 22:18:41
Договор за възлагане на обществена поръчка 2016-03-30 22:08:43

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter