logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Профил на купувача

Дирекция "Административна и стопанска дейност", Отдел "Обществени поръчки и търгове"
Лице за контакти: Диана Георгиев, експерт отдел "Обществени поръчки и търгове"
Адрес: МГУ "Св. Иван Рилски", гр. София, п.к. 1700, Студентски град, ул. "Проф. Боян Каменов", Ректорат
Телефон: 02 8060219, Факс: 02 9624940, email: opit@mgu.bg

 ОП14/23.03.2016 г. Извършване на текущи и аварийни строително-монтажни работи (СМР) на сградния фонд на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”

Публична покана 2016-03-23 18:13:52
Документация за участие в обществена поръчка 2016-03-23 18:14:06
Протокол от заседание на Комисията за получаване, разглеждане и оценка на офертите и за класиране на участниците, провело се на 04.04.2016 г. 2016-04-07 23:37:07
Договор за възлагане на обществена поръчка 2016-04-14 23:29:58

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter