logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Профил на купувача

Дирекция "Административна и стопанска дейност", Отдел "Обществени поръчки и търгове"
Лице за контакти: Диана Георгиев, експерт отдел "Обществени поръчки и търгове"
Адрес: МГУ "Св. Иван Рилски", гр. София, п.к. 1700, Студентски град, ул. "Проф. Боян Каменов", Ректорат
Телефон: 02 8060219, Факс: 02 9624940, email: opit@mgu.bg

 ОП18/22.12.2016 г. ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕНОНОЩНА ОХРАНА И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ НА ОБЕКТИ НА МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ”, ГР. СОФИЯ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Решение 2016-12-22 16:25:46
Обявление 2016-12-22 16:25:57
Документация за участие 2016-12-22 16:26:36
Образци 2016-12-22 16:26:43
Проект на договор по обособена позиция №1 2016-12-22 16:26:54
Проект на договор по обособена позиция №2 2016-12-22 16:27:04
Проект на договор по обособена позиция №3 2016-12-22 16:27:22
Обявление 2017-01-05 16:43:15

Забележка: В публикуваното обявление на Профила на Купувача е допусната техническа грешка в раздел IV.2.2)Срок за получаване на оферти или заявления за участие и в раздел IV.2.7) – Условия за отваряне на офертите.

Срокът за получаване на оферти и условията за тяхното отваряне са вярно отразени в публикуваното на Инернет – сайта на АОП Обявление и съответно са:

Раздел IV.2.2)Срок за получаване на оферти или заявления за участие е 19.01.2017 г.

Раздел IV.2.7) – Условия за отваряне на офертите – 20.01.2017 г.

Разяснение към участниците 2017-01-12 17:28:36
Протокол 1 2017-01-23 15:31:30
Съобщение за отваряне на ценови предложения 2017-02-09 17:21:18
Протокол 2 2017-03-29 14:41:26
Протокол 3 2017-03-29 14:41:36
Протокол 4 2017-03-29 14:41:47
Протокол 5 2017-03-29 14:42:01
Доклад 2017-03-29 14:42:11
Решение 2017-03-29 14:42:21
Договор за възлагане на обществена поръчка 2017-05-12 16:12:41
Обявление за възложена поръчка 2017-05-12 16:12:52
Решение 2017-05-16 16:07:53
Договор за възлагане на обществена поръчка 2017-07-14 18:21:31
Обявление за възложена поръчка 2017-07-14 18:22:52
Обявление за приключване на договор по обособена позиция 1 2018-05-22 17:09:37
Обявление за приключване на договор по обособена позиция № 3 2018-07-26 15:37:29

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter