logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Профил на купувача

Дирекция "Административна и стопанска дейност", Отдел "Обществени поръчки и търгове"
Лице за контакти: Диана Георгиев, експерт отдел "Обществени поръчки и търгове"
Адрес: МГУ "Св. Иван Рилски", гр. София, п.к. 1700, Студентски град, ул. "Проф. Боян Каменов", Ректорат
Телефон: 02 8060219, Факс: 02 9624940, email: opit@mgu.bg

 ДОСТАВКА НА ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ”

Публична покана
Документация за участие в обществена поръчка
Протокол от заседание, проведено на 16.09.2014 г.
Договор за обществена поръчкa 2014-10-09 15:21:15
Приемно-предавателен протокол 2014-10-21 15:37:04
Доклад за осъществен мониторинг и контрол на обществената поръчка 2014-10-22 16:05:27
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП 2014-11-14 21:40:52
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 16 от ЗОП 2014-11-14 21:41:07

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter