logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Профил на купувача

Дирекция "Административна и стопанска дейност", Отдел "Обществени поръчки и търгове"
Лице за контакти: Диана Георгиев, експерт отдел "Обществени поръчки и търгове"
Адрес: МГУ "Св. Иван Рилски", гр. София, п.к. 1700, Студентски град, ул. "Проф. Боян Каменов", Ректорат
Телефон: 02 8060219, Факс: 02 9624940, email: opit@mgu.bg

 ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ” - 2014 г. (четвърта част)

Решение за откриване на процедура
Обявление за обществена поръчка
Документация за участие в обществена поръчка
Разяснения по документацията за участие 2014-10-08 15:14:07
Протокол от заседание на комисията, проведено на 28.10.2014 г. 2014-11-04 13:49:29
Обява за датата и часа на отваряне на ценовите предложения на участниците в процедуратa 2014-11-13 15:23:02
Протокол от заседание на комисията, проведено на 13.11.2014 г. 2014-11-19 17:04:00
Протокол от заседание на комисията, проведено на 18.11.2014 г. 2014-11-19 17:04:26
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка 2014-11-19 17:04:42
Обявление за възложена поръчка 2015-01-09 14:08:34
Договор за обществена поръчка 2015-01-09 14:08:51
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 9 от ЗОП 2015-02-04 17:37:54
Приемно-предавателен протокол за доставка 2015-02-13 20:26:59
Приемно-предавателен протокол за инсталация и въвеждане в експлоатация 2015-02-13 20:27:23
Приемно-предавателен протокол за проведено обучение 2015-02-13 20:27:46
Финален приемно-предавателен протокол 2015-02-13 20:28:17
Информация за изпълнен договор 2015-03-06 15:57:21
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП 2015-03-31 20:29:16

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter