logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Мисия

МИСИЯ НА МГУ «СВ. ИВАН РИЛСКИ»

МГУ „Св. Иван Рилски” е единствената държавна образователна и научна институция в страната, която в продължение на шест десетилетия осигурява научното обслужване и подготовка на висококвалифицирани специалисти за нуждите на минерално-суровинния отрасъл – гръбнакът на българската икономика.

Суровинната база е и ще бъде стратегически приоритет на всяка суверенна и просперираща държава. В този смисъл расте отговорността на специалистите, решаващи сложните проблеми, свързани с нейното развитие и укрепване. Следователно растат и изискванията към подготовката на тези специалисти. Нараства и значението на научното обслужване на материалното производство.

Обществената необходимост наложи МГУ „Св. Иван Рилски” да разшири спектъра на своите образователни и научни сфери в областта на: добив, преработка, съхранение и транспортиране на нефт и природен газ; производства с взривоопасни технологии; борба със свлачищните явления; опазване на околната среда; използване на възобновяеми източници на енергия; природни рискове и др.

Мисията на МГУ „Св. Иван Рилски” е да остане фактор в създаването и развитието на интелектуалния потенциал на Българската държава, който е предназначен да осигури суровинната и енергийна независимост на страната. Да подготвя специалисти с инженерна квалификация с достатъчно широк профил за работа в сложни производствени системи при проучването, добива, преработката, транспорта, съхранението и използването на полезните изкопаеми. Да осъществява значими за обществото фундаментални и приложни научни изследвания в областта на миннодобивната промишленост и геологопроучвателното дело.

Посоченото води до нарастване на отговорностите, значението и задачите на МГУ като уникален учебен и научен център в присъщите му образователни и научни области. Това налага необходимостта от изключителна мобилизация на академичната общност за решаване на сложните учебни, научни, финансови, социални и други проблеми.

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter