logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Бюджет

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София(съгласно чл.91 от Закона за висшето образование), за 2019 г.

П О К А З А Т Е Л И
СУМА (в лв.)
ТРАНСФЕРИ – ОБЩО (I+II+III+IV)
4 947 600
I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)
3 871 000
1. Средноприравнен брой учащи
1 580
2. Среднопретеглен норматив (лв.)
2 450
II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ
89 204
III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
918 298
1. Стипендии
446 498
2. Студентски столове и общежития
471 800
IV. Средства за капиталови
69 098

Бюжет 2019г.
Месечно разпр. на Бюджета на МГУ Св.Иван Рилски за 2019г.
Субсидия за МГУ 2019г.
Отчет за КИБ за третето трим.2018г
Отчет за КИБ към 30.09.2018
Отчети за КИ на Бюджета за 2 трим. на 2018г.
Бюджет 2018- Информация за плащанията в СЕБРА
- Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от ЕС на МГУ "Св. Иван Рилски"
- Годишен финансов отчет на МГУ "Св. Иван Рилски"

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 806 0530 Facebook Twitter