logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Бюджет

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София(съгласно чл.91 от Закона за висшето образование), за 2019 г.

П О К А З А Т Е Л И
СУМА (в лв.)
ТРАНСФЕРИ – ОБЩО (I+II+III+IV)
4 947 600
I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)
3 871 000
1. Средноприравнен брой учащи
1 580
2. Среднопретеглен норматив (лв.)
2 450
II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ
89 204
III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
918 298
1. Стипендии
446 498
2. Студентски столове и общежития
471 800
IV. Средства за капиталови
69 098

Тримесечни отчети
Бюжет 2019г.
Месечно разпр. на Бюджета на МГУ Св.Иван Рилски за 2019г.
Субсидия за МГУ 2019г.
Бюджет 2018- Информация за плащанията в СЕБРА
- Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от ЕС на МГУ "Св. Иван Рилски"
- Годишен финансов отчет на МГУ "Св. Иван Рилски"

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 806 0530 Facebook Twitter