logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Бюджет

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – София (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2016 г.

П О К А З А Т Е Л И
СУМА (в лв.)
ТРАНСФЕРИ – ОБЩО (I+II+III+IV)
4 786 700
I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)
3 771 765
1. Средноприравнен брой учащи
2 085
2. Среднопретеглен норматив (лв.)
1 809
II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ
94 706
III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
851 096
1. Стипендии
356 096
2. Студентски столове и общежития
495 000
IV. Средства за капиталови
69 133- Информация за плащанията в СЕБРА
- Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от ЕС на МГУ "Св. Иван Рилски"
- Годишен финансов отчет на МГУ "Св. Иван Рилски"
- Месечното разпределение на Бюджет на МГУ Св.Иван Рилски за 2016г.

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 806 0530 Facebook Twitter