logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Съвети

Студентски Съвет

Съгласно Правилник за дейността на МГУ „Св. Иван Рилски“, съставен на основата на Закона за висшето образование (ЗВО), Закон за развитието на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ) и на правилника за прилагането му (ППЗРАСРБ), Кодекса на труда (КТ), както и на други действащи нормативни актове в Република България:

Чл. 103. (1) Орган за защита на общите интереси на обучаващите се в МГУ е Студентският съвет. Той се състои от представителите на студентите и докторантите в Общото събрание на университета. Мандатът на студентите и докторантите в Общото събрание и в Студентския съвет на МГУ е две години с право да бъдат избирани за още един мандат.

(2)  Студентите и докторантите избират свои представители при условия и ред, определени в правилника по ал. 3.

(3)  Студентският съвет приема правилник (чл. 2, ал. 1, т. 21) за организацията и дейността си и го представя на Академичния съвет. Академичният съвет може да възрази срещу разпоредби на правилника, които противоречат на законите или на този правилник и на правилата по чл. 2, ал. 1.

(4) Спорните разпоредби не се прилагат до решаване на спора от министъра на образованието и науката.

(5) (нова) Правилникът по ал. 3 се публикува на интернет страницата на висшето училище.

(6) (предишна ал. 5) Дейността на Студентския съвет се финансира от МГУ в размер, който е не по-малко от 1 на сто от таксите за обучение. Точният размер на средствата се определя с решение на Академичния съвет и се използват за защита на социалните интереси на студентите, за провеждане на културна, спортна, научна, творческа и международна дейност.

(7) (предишна ал. 6) На Студентския съвет се предоставя помещение в сградата на Ректората с телефон, канцеларско обзавеждане и консумативи в рамките на средствата по ал. 5.

Чл. 104. Студентският съвет има права в съответствие с чл. 73 на ЗВО.

 

Правилник за устройството и дейността на Студентски съвет при МГУ „Св. Иван Рилски“

 

История на Студентски съвет при МГУ “Св. Иван Рилски”

 

Студентски съвет при МГУ “Св. Иван Рилски” през годините претърпява много и различни метаморфози. Както във всяка голяма студентска организация, така и в Студентски съвет при МГУ “Св. Иван Рилски” има падения и възходи, слава и разочарование. Ние студентите и преки участници в състава на СС (Студентски съвет) винаги сме се стараели да бъдем възможно най – креативни, харизматични, гъвкави и мислещи трезво, не само в моментите, когато се е налагало това, а през цялото време, което сме отдали на каузата.

От самото си създаване, като индивидуална структура през 1998 год. на миналия век, Студентски съвет е започнал да се утвърждава като работеща структура на самоуправление, която е показвала, че студентите на МГУ “Св. Иван Рилски” са не само вътрешни “работници”, които дават от себе си за развитието на своя университет, а с идеите и убежденията си са изграждали и подпомагали цялото академично общество.

Сред Председателите и членовете на Студентски съвет при МГУ “Св. Иван Рилски” има хора доказали себе си като лидери, изграждащи и членуващи в най – големите неправителствени организации.

Студентски съвет при МГУ “Св. Иван Рилски” активно участва в академичното общество на университета, както и работи с всички факултети, катедри и звена в университета. Взема участие в организацията и провеждането на празниците и научните конференции на университета. Участва в обмен на кадри с изявените световни лидери в минната индустрия. Съвместно с различните факултети организира обмен на студенти по различни програми и проекти в страната и чужбина. Членове на Студентски съвет, заемат и участват в ръководните комисии и съвети на университета. По – голяма част от състава на съвета заемат стратегически позиции в големи правителствени и неправителствени организации. Успешната реализация на членовете минали през школовката на Студентски съвет и утвърждаването им като лидери и ръководители на пазара на труда говори, че структурата ни е една от най – добрите сред студентските съвети в България.

 

Председатели на Студентски съвет на МГУ “Св. Иван Рилски”

 

Мандат: 1998 – 2000 г.

Слави Пачалов, специалност ЕЕЕО

Мандат: 2000 – 2002 г.

Петър Александров, специалност ЕООС

Мандат: 2002 – 2004 г.

Александра Кюркчиева, специалност ЕООС

Мандат: 2004 – 2007 г.

Иван Митев, специалност ХИГ

Мандат: 2007 – 2008 г.

Иван Стоянов, специалност СУ

Мандат: 2008 – 2010 г.

Ангел Паскалев, специалност ЕЕЕО

Мандат: 2010 – 2012 г.

Герасим Григоров, специалност, ГПМР

Мандат: 2012 – 2014 г.

Веселин Балев, специалност, РПИ

Мандат: 2014 – 2016 г.

Теодора Янкова, специалност, ОРС

Мандат: 2016 – 2018 г.

Павел Иванов,  специалност,  МиГ

Мандат: 2018 – 2020 г.

Божил Демерджиев, специалност ГГПТТ

Мандат: 2020 – 2022 г.

Мая Минкова , специалност, БТ

 

 

 

 

 

Членове на Студентски съвет на МГУ “Св. Иван Рилски”

2020 – 2022 г.

Председател:

Мая Минкова

Email: maya.minkova@mgu.bg

Членове:

Иван Чаушев

Email: ivan.chaushev@mgu.bg

Веселин Митков

Email: veselin_mitkov@abv.bg

Кристиян Миленков

Email: Kristian_milenow@abv.bg

Мартин Кирчев

Email: marto.kirchev@gmail.com

Боян Горанов

Email: boyangoranov@abv.bg 

Олек Силвиев

Email: oleksilviev@gmail.com

 

Комисия по стипендии на МГУ “Св. Иван Рилски”:

 

Председател:

Веселин Митков

Email: veselin_mitkov@abv.bg

Членове:

Кристиян Миленков

Email: Kristian_milenow@abv.bg

Мартин Кирчев

Email: marto.kirchev@gmail.com

Боян Горанов

Email: boyangoranov@abv.bg 

 

Информация за стипендии:

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 на МС от 26.05.2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации

 

Правила за отпускане на стипендии в МГУ „Св. Иван Рилски“

 

ПМС 90 стипендии 1 курс

 

Молба-декларация

 

Информация за общежития:

 

НАРЕДБА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СТУДЕНТСКИТЕ ОБЩЕЖИТИЯ И СТОЛОВЕ


Информация за общежития

 


Документи за настаняване

 

Информация здравно осигуряване:


Декларация за здравно осигуряване на учащите се редовна форма на обучение във висшите училища съгласно чл. 40, ал.
3, т. 2 и т. 3 от Закона за здравно осигуряване

 

 

 

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter