logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Базови специалности


Миннотехнологичен факултет - МТФ
Маркшайдерство и геодезия - МиГ
Обогатяване и рециклиране на суровини - ОРС
Подземно строителство - ПС
Разработване на полезни изкопаеми - РПИ
Управление на ресурси и производствени системи - УРПС
Магистратури към професионално направление „Общо инженерство” -

Минно-eлектромеханичен факултет - МЕМФ
Автоматика, информационна и управляваща техника - АИУТ
Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии - ГГПТТ
Електроенергетика и електрообзавеждане - ЕЕЕО
Компютърни технологии в инженерната дейност - КТИД
Механизация на минното производство - ММП
Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето - КМКПМ

Геологопроучвателен факултет - ГПФ
Биотехнология - БТ
Геология и геоинформатика - ГГИ
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси - ГПМЕР
Екология и опазване на околната среда - ЕООС
Приложна геофизика - ПГ
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ - СДТНГ
Хидрогеология и инженерна геология - ХИГ

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter