logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Екотехнологии и опазване на околната среда

Чуждоезикова магистърска програма с преподаване на английски език


Чуждоезиковата магистърска програма по „Екотехнологии и опазване на околната среда“ в Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ подготвя за бъдеща кариера висококвалифицирани специалисти, готови да посрещнат съвременните предизвикателства на индустрията и обществото. Освен солидните академични познания, курсът на обучение позволява да се развият разнообразни практически умения извън университета, благодарение на близките партньорства с авторитетни и международни компании в бранша. Студентите, избрали тази специалност, ще бъдат обучени в екологичното въздействие на енергийния и минерално-суровинен отрасъл върху околната среда, както и на прилагането на ефективни и екологосъобразни технологични решения, адаптирани към местните условия за устойчиво развитие на индустрията и повишаване на икономическия растеж. Програмата обхваща разнообразни аспекти на най-новите и модерни методи на устойчивото инженерство, чрез които се цели намаляване на щетите върху екосистемите, ремедиация на замърсени води и почви, управляване на отпадъците и опазване на биологичното разнообразие. Многобройните представители на промишлеността изпитват остра нужда от такива специалисти, защото всички производства трябва да се придържат към строги законови регулации, опазващи околната среда и да са уверени, че спазват най-добрите екологични практики. Подходът на обучението е мултидисциплинарен, включващ тясното сътрудничество между български и чуждестранни учени с редица експерти и представители на бизнес средите. Завършилите тази специалност могат да намерят реализация, като високо-квалифицирани експерт-еколози и екотехнолози в различни отрасли на индустрията, пазара за зелени технологии и иновации, науката и държавните институции, както в страните членки на Европейския съюз, така и в международен мащаб. Обучението по магистърска програма „Екотехнологии и опазване на околната среда“ е само в платена форма.


СЪДЪРЖАНИЕ

1. Общ преглед

Образователни цели

Придобити знания

Професионални компетенции

Реализация на пазара на труда


2. Катедра и преподаватели

3. Студентски лаборатории

4. Дисциплини

5. Документи

6. За контакти

1. ОБЩ ПРЕГЛЕД

В представената магистърска програма се обучават студенти, предимно завършили ОКС бакалавър в специалностите Екология, Екология и опазване на околната среда и Биотехнология. Програмата обаче е отворена и за студенти с ОКС бакалавър от различни природни, технически и социални специалности (след провеждане на входящи изпити), които желаят да специализират в модерните екотехнологии. Всички учебни занятия се провеждат на английски език.


Образователни цели

Чуждоезиковата магистърска програма „Екотехнологии и опазване на околната среда“ има за цел да подготвя висококвалифицирани експерти с теоретични и практически познания в две основни направления:

I. Екотехнологии и иновации за пречистване и възстановяване на замърсени терени, управление на отпадъците, намаляване на щетите върху екосистемите и производство на възобновяема зелена енергия.

II. Оценка на въздействието върху околната среда и превенция на замърсители (тежки метали, пестициди, ксенобиотици, отпадъци и др.) от миннерално-суровинния отрасъл, енергийната промишленост, както и други индустриални производства с цел да се сведат до минимум щетите върху околната среда и да се осигури опазване на биологичното разнообразие.


Завършилите специалисти са в състояние да анализират риска от всяко замърсяване на околната среда, да разработят редица решения или да проектират екологични съоръжения и процеси с цел превенция или смекчаване на този риск. Придобитото образование им дава възможност да предложат реалистични решения и нови алтернативи за управление на екологичните проблеми, въз основа на усвоените по време на курса научни и инженерни принципи за опазване на околната среда.


Придобити знания

Студентите магистри в специалността „Екотехнологии и опазване на околната среда“ придобиват следните знания:

I. Проективане на различни еко съоръжения, като горивни клетки, каталитични, магнитни, фотоактивни и биотехнологични реактори, биофилтри, резервоари, горивни камери и т.н. Интегриране на тези екологично-съвместими съоръжения и/или иновации в други технологични и промишлени производствени процеси с цел намаляване на риска от негативно въздействие върху околната среда.

II. Екологична биотехнология, микробиология на околната среда и зелени нанотехнологии, обработка и управление на отпадъци. Пречистване, ремедиация и възстановяване на замърсени обекти, органична асимилация и производство на възобновяема енергия.

III. Инструментален анализ на околната среда и екотоксикологична оценка. Икономическа оценка и мениджмънт на въздействието на околната среда. Мониторинг и контрол на замърсителите. Моделиране на геоекологични процеси и използване на геофизични методи за проучване на околната среда.

IV. Познаване на екологичното законодателство в Европейския съюз.


Професионални компетенции

Обучението по специалността осигурява подготовка на еколози и екотехнолози, притежаващи магистърска степен със специализирана квалификационна характеристика, необходима за:

I. Изпълнение на изследователска и проектанска дейност за широк спектър от различни екотехнологии и екологични иновации. Подобряване на настоящите или по-стари технологични процеси с цел намаляване на отрицателното им въздействие върху околната среда. Проектиране и изпълнение на мерки за опазване на околната среда в областта на минерално суровинния добив и преработката, геоложкото проучване, енергетиката и други видове индустрии.

II. Утилизация, управление и преработка на твърди отпадъци. Химичен анализ на замърсители в околната среда, екотоксикологична оценка на тяхната токсичност и риск от акумулация в природата. Разработване на нови екологично-съвместими материали (природни, биологични, синтетични, наноматериали и др.) с мултифункционални свойства и инкорпоринето им в съвременни екотехнологични иновации.

III. Изпълнение на екологичен мониторинг, чрез използване на комбиниращ подход, включващ биоиндикаторни организми, биосензори, химичен аналитичен инструментариум и специализирани софтуерни продукти. Използване на база данни и обслужване на широк спектър от индустриални производства.

IV. Организиране и мениджмънт на административни и икономически дейности, свързани със защита на околната среда.


Реализация на пазара на труда

Завършилите тази специалност имат широк спектър от възможности за професионална реализация на пазара на труда. В много отрасли на индустрията се наблюдава остра нужда от специалисти в областта екотехнологиите и опазване на околната среда, тъй като във всички случаи производствената дейност трябва да спазва строги екологични законови регулации и да модернизира дейността си, придържайки се към най-добрите световни практики. Наши възпитаници работят, като висококвалифицирани експерти в различни предприятия, фирми от едрия, среден и малък бизнес, научни центрове, държавни институции и др. (в т. ч. и в Европейския парламент). Придобитите теоретични и практически знания в магистърската програма им дава едновременно здрава основа и гъвкавост при кандидатстването на различни видове работа, реализация в неправителствени организации, търговски дружества, като консултанти и не на последно място, като предприемачи за създаване на собствен частен бизнес.


2. КАТЕДРА И ПРЕПОДАВАТЕЛИ


Описание на катедрата

Катедра „Инженерна геоекология“ е основана през 1992 г. Широкопрофилното обучение по “Екология и опазване на околната среда” и “Биотехнологии” в ОКС “бакалавър” осигурява подготовката на инженери с фундаментална и специализирана квалификационна йарактеристика, ориентирани към стратегически и приоритетни области на приложна екология, минералните и екологични биотехнологии. В катедрата са осигурени седем специализирани лаборатории и учебно-изследователски полигон, снабдени с модерна съвременна техника и апаратура.

Завършилите инженери от двете специалности могат успешно да заемат длъжности, свързани с дейности по опазване на околната среда, екологичната и минерална биотехнология в минно-суровинния производствен отрасъл, енергетиката, геоложките проучвания, химическата промишленост, управителните органи и общините, структурите на Министерството на околната среда и водите, Министерство на икономиката, екологични, фармацевтични и земеделски институции, консултантски компании, НПО и др.

Академичния състав на катедрата участва активно в разработването на изследователски проекти на национално и международно ниво.


http://www.mgu.bg/new/main.php?menu=2&submenu=8&kat=10


Участващи преподаватели:

проф. дгн Стефан Димовски

проф. дтн Васил Ангелов

проф.д-р Маринела Панайотова

проф. д-р Валентин Велев

доц. дн Александър Луканов

доц. д-р Анатолий Ангелов

доц. д-р Светлана Браткова

доц. д-р Станислав Стойков

доц. д-р Иван Иванов

доц. д-р Ирена Спасова

доц. д-р Марина Николова

гл.ас. д-р Господинка Гичева

гл. ас. д-р Росен Иванов


3. СТУДЕНТСКИ ЛАБОРАТОРИИ

Лаборатория по инженерна нанобиотехнология

Лаборатория по екологична микробиология

Лаборатория за възобновяема зелена енергия

Лаборатория за третиране на отпадъци

Лаборатория по минерална и екологична биотехнология

Лаборатория по химия на околната среда

Виртуална лаборатория

Полигон4. ДИСЦИПЛИНИ


I. ХИМИЯ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Курсът по “Химия на околната среда” има за цел да запознае студентите с основните химични и биологични процеси на природните и антропогенните съединения в околната среда. Предметът на изучаване обхваща източниците, реакциите, транспорта, ефектите и съдбата на химикалите в атмосферата, почвата и водната среда, както и влиянието на човешката дейност върху тях. Студентите следва да изучат как молекулните взаимодействия и макроскопските транспортни явления определят разпределението на ксенобиотиците във времето и пространството. Проблеми свързани със замърсители в околната среда, генерирани от химическата, минната, енергийната и други индустрии, често се характеризират с комплексна сложност, включваща разнородната връзка между химичната структура на дадено вещество и физикохимичните му свойства, химическата му реактивоспособност, фазовия трансфер, биологичната трансформация и транспортните процеси на всяко екологично ниво на организация. Химията на околната среда е интердисциплинарна наука, която е между границите на атмосферната, водната, почвената химия, биохимията и др. и силно разчита на модерната аналитична химия и техниките за екотоксикологична оценка. Такова познание е от особена необходимост за разработването на иновативни екотехнологии.

Курсът е разделен на три части. В първата част студентите се запознават с основните принципи на химичните и биохимичните процеси в незамърсени води. Връзката между концентрационните граници на най-често срещащите се в природата органични и неорганични съединения и последващите ефекти върху организмите. Във втората част се изучават антропогенните отпадъци и различните пътища, през които химикалите попадат в околната среда. Необходимо е да се изяснят факторите, които управляват въвеждането, разпространението и съдбата на замърсителите в природата, тяхната токсикологична информация и потенциалното им въздействие върху отделните организми и цялостта на екосистемата. В третата част са разгледани специфичните аналитични техники за характеризиране на проби, взети от замърсени природни обекти. Разглеждат се някои глобални природни проблеми, пред които е изправено обществото, както и съвременните възгледи за техните решения.

Курсът по “Химия на околната среда” е важен за всеки, който се занимава с антропогенни замърсители в околната среда, правителствени регулации, екологични оценки, консултации и др.


II. БИОСЕНЗОРИ И БИОИНДИКАТОРИ

В курса “Биосензори и биоиндикатори” се разглеждат основните принципи на работа и използване на различни типове биосензорни технологии, както и прилагането на специфични биоиндикаторни организми за екологичен мониторинг. Използването на тези две взаимно допълващи се техники позволява да се получат статистически данни и ценна информация, необходима за извършването на пълен анализ на здравословното състояние на околната среда. Биосензорите предоставят много точна информация за химичната структура, концентрацията и количественото разпределение на замърсителите в природата, докато биоиндикаторите могат да определят продължителността на замърсяването, акумулацията му в организмите и да предвидят бъдещи ефекти върху екосистемата. Такъв модерен аналитичен подход е от особено значение за експертите в областта на оценка на въздействието върху околната среда и мониторинг на ксенобиотици. Ползите от модерните биосензорни технологии над класическия инструментален химичен анализ са изключително високата специфичност и чувствителност към ниски концентрации на аналита (в това число и патогенни микроорганизми), бързо и непрекъснато измерване, лесно и опростено използване на апаратурата. Биосензорните организми обикновено се преброяват и/или се определят техните морфологични характеристики в изследваното местообитение (хабитат). Лабораторния анализ с биоиндикаторни организми се извършва съгласно утвърдени и стандартизирани протоколи. Нивото на курса на обучение съответства на високо специализирана магистърска програма по екотехнологии и опазване на околната среда.


III. ЕКОТОКСИКОЛОГИЯ

Курса по “Екотоксикология” е фокусиран върху ефектите на токсичните вещества върху равновесието на екосистемите и населяващите ги организми. Това е мултидисциплинарна област, която обединява екологията и токсикологията. Пълното изучаване на екологичните ефекти на токсичните вещества изисква задълбочено познаване на реакциите и процесите на токсичните вещества върху организмите, особено на нива популация, общност и екосистема. Следователно, биогеохимичната кинетика на токсичните вещества е неразделна част на екотоксикологията. Оценката на риска за околната среда изисква добро познаване на свойствата и въздействията на много химикали, тяхното разпределение в природата, биоразградимост, водоразтворимост, разтворимост в мастна тъкан и акумулацията им в хранителните вериги. Целта на този подход е да се предвидят последиците от замърсяването в контекста на всички фактори на околната среда. Знанията по екотоксикология дават възможност на студентите да предложат най-ефикасните решения за предотвратяване или отстраняване на вредни въздействия с цел защита на природата. Ако екосистемата вече е засегната от замърсители опитът в екотоксикологията може да предложи най-добрите стратегии за противодействие и възстановяване на здравословното състояние и нормалното функциониране на екосистемата. Първата част от курса представя основните концепции на екотоксикологията, включващи доза-отговор, натрупване в организмите и асимилационен капацитет. Втората част представя информация за свойствата на най-често срещащите се химикали в екотоксикологията от гледна точка на тяхното въздействие и разпространение. В последната част са разгледани цялостните ефекти на екотоксичността върху отделните индивиди, цялостта на популацията и общността и методите за превенция.


IV. БИОТЕХНОЛОГИЧНИ СИСТЕМИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА


V. УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ


VI. МОДЕЛИРАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ


VII. МЕНИДЖМЪНТ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА


VIII. ГЕОЛОГИЯ И ОКОЛНА СРЕДА


IX. ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА МИНО-ДОБИВНАТА И ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ ВЪРХУ ПРИРОДНИТЕ ВОДНИ ОБЕКТИ


X. ГЕОФИЗИЧНИ МЕТОДИ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Приложната геофизика е важно направление в науките за земята. Методите на приложната геофизика се прилагат при изучаване дълбочинния строеж на земната кора, при търсенето и проучването на находища на полезни изкопаеми, в областта на инженерната геология хидрогеологията, геотехниката, миннодобивната промишленост, екологията, археологията, спелеологията и др. Информацията получавана за пространственото и повременно разпределение на физичните полета се използва за изучаване на процесите и явленията в скалния масив, за изучаване физико-механичните свойства на скалите и за разпределението на тези свойства в пространството. Геофизичните методи се прилагат за прогнозиране на природни и техногенни рискове за изучаване състоянието на скалния масив и др.

Учебната програма на дисциплината "Геофизични методи за изучаване на околната среда", включена в учебния план на магистърския курс за специалността “Екотехнологии и опазване на околната среда” при Геологопроучвателния факултет на Минно-геоложкия университет “Св.Иван Рилски” запознава с теоретичните основи на методите и въпроси от обработката, представянето и интерпретацията на широко прилагани геофизични методи при решаването на задачи в областта на екологията, хидрогеологията, инженерната геология, и други направления като археологията и спелеологията.


XI. ИКОНОМИЧЕСКА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЯТА ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА


XII. ГЕОХИМИЯ НА ОКОЛНАТА СРЕДА


5. ДОКУМЕНТИ

Цялата информация за обучение на чуждестранни студенти (правила за приемане на чужденци за студенти в МГУ “Св. Иван Рилски”) е публикувана на:


http://www.mgu.bg/new/main.php?menu=3&submenu=126


6. ЗА КОНТАКТИ

Адрес:

Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”

Катедра „Инженерна геоекология“

ул. „проф. Боян Каменов“, Студентски град, София 1700, България


Лице за кореспонденция:

доц. дн Александър Луканов

Ръководител на чуждоезиковата магистърска програма

ТЕЛ: + 359-2-8060 578 (478)

E-mail: ecotech@mgu.bg


Отдел студенти или сектор „Чуждестранни студенти“:

ТЕЛ: + 359-2-8060 530 (208)

E-mail: education.uio@mgu.bg

www.mgu.bg

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter