logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Докторантури

Професионално направление 3.7.

Администрация и управление


докторска програма „ИКОНОМИКА и управление“ (ИКОНОМИКА и управление на МИННОТО роизводството)

[анотация]Професионално направление 4.4.

науки за земята


докторска програма „ХИДРОГЕОЛОГИЯ”

[анотация]докторска програма „ИНЖЕНЕРНА ГЕОЛОГИЯ”

[анотация]


докторска програма „МИНЕРАЛОГИЯ И КРИСТАЛОГРАФИЯ

[анотация]


докторска програма „ПЕТРОЛОГИЯ”

[анотация]


докторска програма ПАЛЕОНТОЛОГИЯ И СТРАТИГРАФИЯ

[анотация]


докторска програма „РЕГИОНАЛНА ГЕОЛОГИЯ”

[анотация]


докторска програма „ГЕОТЕКТОНИКА

[анотация]


докторска програма „ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ЕКОСИТЕМИТЕ”

[анотация]


докторска програма ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВОДИ

[анотация]


докторска програма ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ И ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

[анотация]


докторска програма СИСТЕМИ И УСТРОЙСТВА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

[анотация]


докторска програма „МЕТОДИ И ТЕХНИКА НА ГЕОЛОЖКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

[анотация]


Професионално направление 5.2.

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИКА

докторска програма „АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО (ПО ОТРАСЛИ)

[анотация]


докторска програма Светлинна техника и източници на светлина

[анотация]


докторска програма „ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ И ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ (ПО ОТРАСЛИ)”

[анотация]Професионално направление 5.7.

АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ


докторска програма „МАРКШАЙДЕРСТВО”

[анотация]


докторска програма „ПОДЗЕМНО СТРОИТЕЛСТВО”

[анотация]


докторска програма ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НА ВЗРИВНИТЕ РАБОТИ – ПРОИЗВОДСТВО НА ВЗРИВНИ МАТЕРИАЛИ

[анотация]


докторска програма ОБЩА, ВИСША И ПРИЛОЖНА ГЕОДЕЗИЯ

[анотация]Професионално направление 5.8.

ПРОУЧВАНЕ, ДОБИВ И ОБРАБОТКА НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ


докторска програма „ГЕОЛОГИЯ И ПРОУЧВАНЕ НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ”

[анотация]


докторска програма „ПОДЗЕМЕН ДОБИВ НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ”

[анотация]


докторска програма ОТКРИТ И ПОДВОДЕН ДОБИВ НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ

[анотация]


докторска програма „МЕХАНИЗАЦИЯ НА МИНИТЕ”

[анотация]


докторска програма ОБОГАТЯВАНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ НА СУРОВИНИ

[анотация]


докторска програма ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ НА ВЗРИВНИТЕ РАБОТИ

[анотация]


докторска програма „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ НА СОНДИРАНЕТО”

[анотация]


докторска програма „ТРАНСПОРТ И СЪХРАНЯВАНЕ НА НЕФТ, ГАЗ И ТВЪРДИ МИНЕРАЛНИ ПРОДУКТИ”

[анотация]


докторска програма „РАЗРАБОТКА И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НЕФТЕНИ, ГАЗОВИ И ГАЗОКОНДЕНЗАТНИ НАХОДИЩА”

[анотация]


докторска програма „МИННА АЕРОЛОГИЯ”

[анотация]


докторска програма „ТЕХНИКА НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ТРУДА И ПРОТИВОПОЖАРНА ТЕХНИКА”

[анотация]Професионално направление 5.13.

ОБЩО ИНЖЕНЕРСТВО


докторска програма „КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ В ИНЖЕНЕРНАТА ДЕЙНОСТ”

[анотация]

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02/8060209Facebook Twitter