logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Предварителни изпити

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗПИТИ ПО МАТЕМАТИКА


26 март 2017 г. в МГУ „Св. Иван Рилски”, София, от 9:00ч.

2 април 2017 г. в гр. Стара Загора, от 9:00ч.

С предварителните изпити ще проверите в реална изпитна обстановка вашите знания и ще спечелите време, за да попълните и отстраните пропуски в подготовката си по математика. Като се адаптирате към спецификата на изпитната обстановка, вие ще преодолеете неизменния психологически стрес и при успешно представяне ще влезете в юлската изпитна надпревара по-сигурни, по-уверени и с резерв от получен вече конкурсен резултат.

Ако оценката от предварителните изпити ви удовлетворява, можете да съсредоточите усилията си в подготовката за други конкурси в избрани от вас висши училища, а в МГУ да участвате директно в класиране. За тази цел е необходимо да подадете документи за кандидатстване и да придобиете статут на кандидат-студент.

Оценките от предварителните изпити са равностойни на тази от кандидатстудентския изпит, който ще се проведе на 2 юли.

Всички желаещи да положат предварителен изпит(и) по математика подават документи в Приемна „Кандидат-студенти” на МГУ (Ректорат, 1 етаж) или в регионалните бюра за прием на кандидатстудентски документи на ЦКПИ и НАПС (Приложение 6) .

Сроковете за подаване на документи за двата предварителни изпита са:

от 9 март до 24 март 2017 г. вкл. – за изпита в МГУСв. Иван Рилски

от 9 март до 30 март 2017 г. вкл. – за изпита в гр. Стара Загора


За участие в предварителен изпит се попълва заявление, приложено в края на справочника, който може да закупите в Приемна „Кандидат-студенти” или в регионалните бюра за прием на кандидатстудентски документи на ЦКПИ и НАПС (Приложение 6) .


Заявлението се попълва, изрязва се от справочника и се подава на приемащия документи екип.

Входящият номер се попълва при приемане на документите от съответното служебно лице.

Състезателния картон получавате в Приемна „Кандидат-студенти“ или в регионалните бюра за прием на кандидатстудентски документи на ЦКПИ и НАПС (Приложение 6) .

В него попълвате само трите си имена.

Служебното лице вписва входящия номер на желаещия да участва в предварителния изпит и се подписва.

Пазете състезателния картон, за да го представите в деня на изпита.

Внимание!

При подаване на документи за кандидатстване в МГУ, наред с всички необходими документи, кандидат-студентът представя и състезателния си картон с получения от предварителен изпит входящ номер.

Всички лица, подавали документи за участие в предварителен изпит, запазват същия входящ номер при кандидатстване в МГУ.

Таксата за участие в предварителен изпит е 50 лв. Заплаща се по банков път в банков клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на МГУ:

IBAN: BG88BNBG96613100162401

Банка: БНБ – BIC: BNBGBGSD

Титуляр: МГУ

Във вносната бележка за „задължено лице” се изписват ИМЕТО – собствено, бащино и фамилно и ЕГН на КАНДИДАТА.

За „основание на плащане” се изписва ТАКСА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ИЗПИТ.

Желаещите да положат предварителен изпит по математика представят документ за самоличност (лична карта) и копие от него. Документът за самоличност се връща веднага след сверка, а копието остава прикрепено към документите на кандидата.

В периода на подаване на документи Приемна „Кандидат-студенти” ще работи от 8,00 до 17,00 часа, събота и неделя от 8,00 до 14,00 часа.

Повече информация може да получите на място в Приемна „Кандидат-студенти” (Ректорат, 1 етаж) или в регионалните бюра за прием на кандидатстудентски документи на ЦКПИ и НАПС (Приложение 6).

За контакти: education.uio@mgu.bg.

тел. 02 / 80 60 530, 02 / 80 60 208


Минно-геоложкия университет ще проведе два предварителни изпита:

26 март 2017г. в МГУ „Св. Иван Рилски”, София

2 април 2017г. в гр. Стара Загора

Предварителните изпити по математика се провеждат от 9.00 часа.

Предварителният изпит в гр. Стара Загора ще се проведе в „Младежки дом“, бул.“Патриарх Евтимий“ 176.

Разпределението на кандидатите по зали за всеки изпит ще бъде обявено един ден преди датата на изпита на страницата на МГУ на адрес: www.mgu.bg и в сградата на Ректората (партер).

В деня на изпита кандидатите заемат местата в залите до 8,45 часа.

В сградите се влиза след представяне на документ за самоличност (лична карта) и състезателен картон с входящия номер.


На предварителния изпит могат да се използват само:

Не се разрешава:

При нарушаване на горните изисквания или при опит за преписване писмената работа се анулира и кандидатът се лишава от по-нататъшно участие в конкурса.

Във Ваш интерес е да спазвате точно указанията на членовете на изпитната комисия.

Ще бъдат дадени 4 задачи.

Времето за решаване на задачите е 4 часа.

Оценява се всяка стъпка от решението на всяка задача, т.е. възможно е, без да решите напълно задача, да получите необходимия брой точки за успешно издържан изпит.

Решенията на задачите и критериите за оценяване се обявяват в деня, следващ деня на провеждане на изпита. Оценките от предварителните изпити се обявяват в сградата на Ректората (партер) и на страницата на университета (www.mgu.bg) до една седмица след датата на провеждане на съответния изпит.

ВНИМАНИЕ!

Положилите предварителен изпит по математика в МГУ не са кандидат-студенти на университета, независимо от получената оценка. Същите придобиват статут на кандидат-студенти след подаване на документи за кандидатстване в МГУ в срока, упоменат в раздел ІІІ на „Правила за приемане на студенти в образователно-квалификационна степен „бакалавър” и „магистър“ след средно образование за 2017г.”Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 806 0530 Facebook Twitter