logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Такси и банкова сметка на МГУ

Заповед - такси за обучение през 2016/2017 г.

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ В ПРЕДВАРИТЕЛЕН ИЗПИТ

Таксата за участие в предварителен изпит е 50 лв. Заплаща се по банков път в банков клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на МГУ:

IBAN: BG88BNBG96613100162401

Банка: БНБ - BIC: BNBGBGSD

Титуляр: МГУ

Във вносната бележка за “задължено лице” се изписват ИМЕТО - собствено, бащино и фамилно и ЕГН на КАНДИДАТА.

За “основание на плащане” се изписва ТАКСА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ИЗПИТ.


Освободени от такси за участие в предварителен изпит са следните категории кандидати:

  1. Кръгли сираци до 25-годишна възраст, навършена в годината на кандидатстване;

  2. Лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто;

  3. Военноинвалиди;

  4. Лица до 25-годишна възраст, отглеждани до пълнолетието си в домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа.

  5. Деца на родители, трагично загинали в мини или геоложки обекти.

Същите представят документ, удостоверяващ тези обстоятелства.ТАКСА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

При подаване на документи кандидатстващият заплаща определената от Министерски съвет такса за кандидатстване.

Освободени от такси за кандидатстване са следните категории кандидати:

  1. Кръгли сираци до 25-годишна възраст, навършена в годината на кандидатстване;

  2. Лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто;

  3. Военноинвалиди;

  4. Лица до 25-годишна възраст, отглеждани до пълнолетието си в домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа.

  5. Деца на родители, трагично загинали в мини или геоложки обекти.

Същите представят документ, удостоверяващ тези обстоятелства.

Таксата се заплаща по банков път в банков клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на МГУ:

IBAN: BG88BNBG96613100162401

Банка: БНБ - BIC: BNBGBGSD

Титуляр: МГУ

Във вносната бележка за “задължено лице” се изписват ИМЕТО - собствено, бащино и фамилно и ЕГН на КАНДИДАТ-СТУДЕНТА.

За “основание на плащане” се изписва КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ТАКСА.


ТАКСА ЗА ОБУЧЕНИЕ

При записване, наред с другите необходими документи, се заплаща определената от Министерски съвет такса за обучение.

Семестриалната такса за обучение се внася по банков път в банков клон на всяка

търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на МГУ:

IBAN: BG88BNBG96613100162401

Банка: БНБ – BIC: BNBGBGSD

Титуляр: МГУ

Във вносната бележка за “задължено лице” се изписват ИМЕТО – собствено, бащино и фамилно и ЕГН на СТУДЕНТА.

За “основание на плащане” се изписва СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА.


Освободени от такси за обучение са следните категории студенти:

1. Кръгли сираци до 25-годишна възраст, навършена в годината на кандидатстване;

2. Лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто;

3. Военноинвалиди;

4. Лица до 25-годишна възраст, отглеждани до пълнолетието си в домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа.

Същите представят документ, удостоверяващ тези обстоятелства.Таксите за: предварителен изпит, кандидатстване и обучение може да платите по банков път на сметка на МГУ:

IBAN: BG88BNBG96613100162401
Банка: БНБ – BIC: BNBGBGSD

Внимание!:
При подаване на документи в МГУ носете екземпляр от бордерото (банковия документ) за платена такса от съответния банков клон (по избор).

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 806 0530 Facebook Twitter